Aktualizované 10 mája, 2023 v 22:25

Anima – Domov sociálnych služieb

Aktualizované dňa 10. mája 2023

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Vážení klienti a zákonní zástupcovia,

v súvislosti so spracovaním osobných údajov zo strany prevádzkovateľa Vám týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Vaše osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“) spracúvame s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností prevádzkovateľa, ako aj na ďalšie účely nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov, na základe súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok (právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona č. . 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákon o sociálnych službách). Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb - sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní (podrobnosti o poskytnutí osobných údajov pri jednotlivých účeloch spracúvania).

Osobné údaje sú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom majú v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa iba osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov.

Osobné údaje sú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú osobné údaje úplne vymazané akonáhle to v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia najmä k zabezpečeniu ich dostupnosti v prípade potencionálneho bezpečnostného incidentu (narušenie integrity, dôvernosti alebo dostupnosti osobných údajov). Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. 

Na realizáciu niektorých úkonov vyplývajúcich zo zákonných povinnosti prevádzkovateľa je poskytnutie osobných údajov zákonnou povinnosťou dotknutej osoby a toto poskytnutie osobných údajov je tiež nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok ukončenie alebo nerealizáciu úkonov vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných predpisov (napríklad nevyplatenie finančných nárokov) a pod.

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto dokumente, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie).

Tento dokument bude aktualizovaný (napr. na základe zosúladenia so zmenou právnej úpravy) aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na našom webovom sídle alebo priamo u nás. Táto verzia bola vydaná dňa 14.4.2020.

Účely spracúvania osobných údajov, lehoty uchovávania, právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame na účely, ktoré sú bližšie definované v prílohe tohto Vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov. V prílohe sú prehľadne a zrozumiteľne uvedené všetky informácie v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Zodpovedná osoba

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Mail:  zodpovednaosoba@ppprotect.sk Korešpondenčná adresa:   PP Protect s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Súhlas

V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych a oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

Účel spracúvaniaPrávny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)
Lehota na výmaz OÚKategória príjemcovOznačenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Pošta a registratúra

Správa registratúry

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

evidencia sa uchováva 10 rokov po ukončení evidencieMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt,

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty

Všeobecné nariadenie oochrane údajovč. 2016/679 článok 6,ods. 1, písm. c), Zákon č. 395/2002 Z. z.o archívoch a registratúrach ao doplnení niektorých zákonov,v znení neskorších predpisov. Zákon č. 305/2013 Z. z. oelektronickej podobe výkonupôsobnosti orgánov verejnejmoci a o zmene a doplneníniektorých zákonov(zákon o e-Governmente)

3 roky

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Agenda poskytovania informácií

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo súhlas dotknutej osoby

5 rokov

žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Poskytovanie informácií

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisovZákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

Úradná tabuľa, webové sídlo prevádzkovateľa, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Vybavovanie sťažností

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach  v znení neskorších predpisov

5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. a zákona 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach  v znení neskorších predpisov

3 rokovúčastníci konania

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Bezpečnosť

Sieťová bezpečnosť a objektová bezpečnosť (Povolenie vstupu do budovy - návštevník)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. f), spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa

1 roksprostredkovateľ (napríklad SBS)

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Kamerový systém – monitorovanie priestorov prevádzkovateľa, vrátane priestorov prístupných verejnosti

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. f), spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa

6 dni

Právna agenda

Uzatváranie zmluvných vzťahov (Zmluvné vzťahy)

Všeobecné nariadenie oochrane údajov č. 2016/679,článok 6, ods. 1, písm. b)zmluva a predzmluvné vzťahy,zákon č. 116/1990 Zb. o nájmea podnájme nebytových priestorovv znení neskorších predpisovzákon č. 182/1993 Z. z. ovlastníctve bytov a nebytovýchpriestoroch priestorov v zneníneskorších predpisov zákonč. 40/1964 Zb. Občianskyzákonník v znení neskoršíchpredpisov

5 rokovWebové sídlo, Centrálny register zmlúv

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Evidencia zmlúv

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. b), zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Súdne spory

Všeobecné nariadenie oochrane údajovč. 2016/679 článok 6,ods. 1, písm. c), Zákon č.č. 160/2015 Z. z. Civilnýsporový poriadok,Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporovýporiadok,zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

10 rokov

Účastníci konania

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Exekúcie

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

10 rokov

osoby oprávnené v zmysle príslušných predpisov, notári

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) o ochrane údajov č. 2016/679

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5 rokov

fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Kultúrno-spoločenská agenda

Archívne účely

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), článok 89 zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 9 ods. 2 písm. j), pre osobitné kategórie osobných údajov

Trvalá doba archivácie

Štátny archív, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Štatistické účely

13, ods. 1, písm. c) a e) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 89 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 9 ods. 2 písm. j), pre osobitné kategórie osobných údajov

Trvalá doba archivácie

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Dokumentovanie spoločenského života a kultúrnych podujatí (propagácia prevádzkovateľa)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. a) a f) Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 89

5 rokovWebové sídlo, profily na sociálnych sieťach prevádzkovateľa – zverejňovanie fotografií a audiovizuálneho záznamu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Personálna a mzdová agenda

Výber zamestnancov

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvný vzťah, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1 rok

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Adaptačný proces (vzdelávanie zamestnancov)

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvný vzťah, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

MV SR,   iné oprávnené orgány štátu, ak poskytovanie údajov prebieha na základe pravidelnej zákonnej povinnosti

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Plnenie povinností zamestnávateľa  súvisiacich s pracovno-právnym vzťahom a obdobným vzťahom (vrátane elektronickej evidencie zamestnanca a evidencie pracovneho času)

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvný vzťah,

70 rokov (vo verejnom záujme)

zástupcovia zamestnancov, iné oprávnené orgány štátu, ak poskytovanie údajov prebieha na základe pravidelnej zákonnej povinnosti

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

10 rokov

sociálna poisťovňa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

10 rokov

zdravotná poisťovňa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov § 229 až § 250 a zákona č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Kolektívna zmluva

10 rokov

zástupcovia zamestnancov, zamestnanci, rodinní príslušníci zamestnancov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia, zabezpečenie úloh súvisiacich so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 (písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Covid-19

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) v spojení s §13, ods. 1, písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov, Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 9, ods. 2, písm. g) v spojení s §16, ods. 2, písm. g) Zákona o ochrane osobných údajov, Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzoveho stavu v znení neskorších predpisov, § 250b, ods. 6 a ods. 7 Zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce, § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

školiaci subjekt, zamestnávateľ, technik BOZP, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Branná povinnosť

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

50 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

Okresný úrad, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Plnenie daňových povinností

zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

10 rokov

daňový úrad

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Mzdová politika zamestnávateľa

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

50 rokov

Zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad, DDS,

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Agenda sociálnej starostlivosti

Poskytovanie sociálnej služby

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. b) a c), Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 9, ods. 2, písm. h), zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

10 rokovPosudkový lekár, Samosprávny kraj,

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 9, ods. 2, písm. h), zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

20 rokovZdravotnícke zariadenia

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Osobitný príjemca (Poskytovanie dávky v hmotnej núdzi a poskytovanie príspevku na dieťa prostredníctvom osobitného príjemcu.)

článok 6, ods. 1, písm. c), Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 9, ods. 2, písm. h), zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5 rokov

UPSVaR SR

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela (Ochrana práv a právom chránených záujmov dieťaťa opatreniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.)

článok 6, ods. 1, písm. c), Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 9, ods. 2, písm. h),Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb

10 rokov

UPSVaR SR

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Evidencia prijímateľov sociálnej služby (Vedenie evidencie žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby (DSS).)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

10 rokov

Zariadenie sociálnych služieb

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Zákonný opatrovník a procesný opatrovník (Zastupovanie fyzickej osoby v konaniach pred súdom a inými orgánmi štátu.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 40/1964 Zb.  v znení neskorších predpisov zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok

10 rokov

Súdy SR a iné oprávnené orgány štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Všeobecná agenda

Verejné obstarávanie (Zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.)

Všeobecné nariadenie oochrane údajovč. 2016/679 článok 6,ods. 1, písm. c) a e), Zákonč. 343/2015 Z. z. overejnom obstarávanív znení neskoršíchpredpisov

10 rokov

OČTK, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Spracovanie účtovných dokladov (Vedenie účtovníctva)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

10 rokov

daňový úrad, iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

(uchádzači o zamestnanie)

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov, Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje s cieľom realizácie budúcich pracovnoprávnych vzťahov.

Pre účely tohto vyhlásenia sa za uchádzača o zamestnanie považuje každá osoba, ktorá sa prihlásila do výberu vhodných uchádzačov o zamestnanie, vrátane výkonu práce vo verejnom záujme (ďalej len „zamestnanie“) vyhláseného Prevádzkovateľom alebo priamo Prevádzkovateľovi (bez vyhláseného výberu) písomnou formou, elektronickou formou prostredníctvom niektorého z inzertných portálov alebo emailom. Toto vyhlásenie vysvetľuje, ako budeme používať Vaše osobné údaje získané priamo od Vás v priebehu výberu vhodného uchádzača až do jeho ukončenia. 

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Vážený uchádzač,

Vaše osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ s cieľom zabezpečenia realizácie budúcich pracovnoprávnych vzťahov. Vaše osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ len na základe zákonných podmienok (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktoré vyplývajú z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákonník práce, Zákon o výkone práce vo verejnom záujme). Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov. 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre Prevádzkovateľa - sprostredkovateľmi (napr. zmluvná SBS služba a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní.

Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom majú v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa iba osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov.

I.  UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia najmä k zabezpečeniu ich dostupnosti v prípade potencionálneho bezpečnostného incidentu (narušenie integrity, dôvernosti alebo dostupnosti osobných údajov). Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. 

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracúvania ako sú uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že Vaše údaje uchováme 1 rok od ukončenia výberu vhodného uchádzača, v prípade, že ste zaradený do databázy vhodných uchádzačov Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania obojstranného záujmu. V prípade, že sa stanete našim zamestnancom, o ďalšom spracúvaní Vašich osobných údajov budete vhodným spôsobom informovaný ešte pred prijatím do zamestnania. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať po dlhšiu dobu po ukončení výberu v prípade uplatňovania právnych nárokov Prevádzkovateľa.

II. ÚČELY SPRACÚVANIA

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na účel realizácie výberu vhodného uchádzača na základe oprávnenia, ktorým je zmluvný a predzmluvný vzťah, ktorého ste ako dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán, v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných pre realizáciu výberu vhodného uchádzača môže mať za následok nevykonanie výberu, nemožnosť posúdenia schopností a kvalít uchádzača. V prípade úspešne absolvovaného výberu budú Vaše osobné údaje ďalej spracúvané, na základe zásady zlučiteľnosti účelov, na účely realizácie pracovnoprávneho vzťahu.

Na účely výberu vhodného uchádzača nespracúva Prevádzkovateľ osobitnú kategóriu Vašich osobných údajov (citlivé údaje).

III. VAŠE PRÁVA

IV. KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY