Aktualizované 1 júna, 2020 v 15:46

Obec Horňa

Aktualizované dňa 1. júna 2020

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Vážený občan,

v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa Vám ako osobe, o ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Vaše osobné údaje sú spracúvané s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností prevádzkovateľa, ako aj na ďalšie účely nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ďalej vo verejnom záujme podľa osobitných predpisov, na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov a na základe súhlasu dotknutej osoby. Vaše osobné údaje sú spracúvané len na základe zákonných podmienok (právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktoré vyplývajú z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov. 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb - sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní (podrobnosti o poskytnutí osobných údajov pri jednotlivých účeloch spracúvania).

Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa. Prístup k Vašim osobným údajom majú v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa iba osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov. 

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia najmä k zabezpečeniu ich dostupnosti v prípade potencionálneho bezpečnostného incidentu (narušenie integrity, dôvernosti alebo dostupnosti osobných údajov). Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Lehoty uchovávania jednotlivých dokumentov súvisiacich s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú uvedené v registratúrnom pláne a pri jednotlivých účeloch spracúvania.

Na realizáciu niektorých úkonov vyplývajúcich zo zákonných povinnosti prevádzkovateľa je poskytnutie osobných údajov zákonnou povinnosťou dotknutej osoby a toto poskytnutie osobných údajov je tiež nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok ukončenie alebo nerealizáciu úkonov vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných predpisov (napríklad nevyplatenie finančných nárokov) a pod. 

Poskytnutie osobných údajov na základe čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby) má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto dokumente, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie).

Tento dokument bude aktualizovaný (napr. na základe zosúladenia so zmenou právnej úpravy) aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na našom webovom sídle alebo priamo u nás. Táto verzia bola vydaná : Pozrieť dátum

Účely spracúvania osobných údajov, lehoty uchovávania, právny základ

Zodpovedná osoba

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Mail:  zodpovednaosoba@ppprotect.sk Korešpondenčná adresa:   PP Protect s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Súhlas

V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.   V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby

Účel spracúvaniaPrávny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)
Lehota na výmaz OÚKategória príjemcovOznačenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Agenda evidencie obyvateľov a služieb občanom

Prihlasovanie a odhlasovanie občanov k trvalému alebo prechodnému pobytu (Vedenie evidencie pobytu občanov v registri fyzických osôb a centrálnej ohlasovne.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

10 rokov

MV SR, Oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Evidencia pobytu občanov v zahraničí (Vedenie agendy k evidencii pobytu občanov v zahraničí, ktorí majú trvalý pobyt na území SR a ktorí sa pripravujú vycestovať do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní v zmysle § 9 Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

10 rokov

MV SR, Oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

10 rokov

MV SR, Oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Vedenie evidencie brancov (Vedenie agendy v rozsahu brannej povinnosti, národnú registráciu, odvod, prieskum zdravotnej spôsobilosti a zálohy ozbrojených síl Slovenskej republiky a za účelom povolania, výkonu, oslobodenia, prepustenia a skončenia výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie v zmysle §11, ods. 7 Zák. č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

5 rokovOkresný úrad

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Oznam o zrušení trvalého pobytu (Vedenie agendy potrebnej k zverejneniu informácií o zrušení trvalého pobytu a miestom nového trvalého pobytu občana je obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený v zmysle § 7, ods. 2 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov

15 dní

Úradná tabuľa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Správy o povesti osôb (Vedenie agendy potrebnej k spracovaniu Správy o povesti osôb na základe žiadostí oprávnených orgánov štátu.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon), zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti

5 rokov

Okresný úrad, NBÚ, OČTK, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Osvedčovane listín a podpisov na listinách a vedenie evidencie listín a podpisov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov

10 rokov

Štátny archív, Oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Vydávanie rybárskych lístkov (Vedenie agendy k splneniu zákonnej povinnosti k prenesenému výkonu štátnej správy na úseku rybárstva a vydávania rybárskych lístkov a vedenie evidencie rybárskych lístkov.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zákon č. 216/2018 Z. z. o  rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

10 rokov

OČTK, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Agenda volieb

Zostavovanie a vedenie stáleho zoznamu voličov za účelom výkonu volebného práva

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Trvalá doba archivácie

MV SR, Oprávnený orgán štátu, Okrsková volebná komisia

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Vedenie členov volebných komisii

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2 roky

MV SR, Oprávnený orgán štátu, Okrsková volebná komisia

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Vedenie evidencie kandidátov  do volených funkcií

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5 rokov

MV SR, Oprávnený orgán štátu, Okrsková volebná komisia

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Pošta a registratúra

Správa registratúry

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

evidencia sa uchováva 10 rokov po ukončení evidencieMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt,

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Korešpondencia starostu

Všeobecné nariadenie oochrane údajovč. 2016/679 článok 6,ods. 1, písm. c), Zákon č. 395/2002 Z. z.o archívoch a registratúrach ao doplnení niektorých zákonov,v znení neskorších predpisov. Zákon č. 305/2013 Z. z. oelektronickej podobe výkonupôsobnosti orgánov verejnejmoci a o zmene a doplneníniektorých zákonov(zákon o e-Governmente)

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Vybavovanie pošty pre obyvateľov evidovaných na obec (doručovanie písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov obyvateľom prihláseným k pobytu na Obecnom úrade.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

3 roky
18 dní na úradnej tabuli

Úradná tabuľa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty

Všeobecné nariadenie oochrane údajovč. 2016/679 článok 6,ods. 1, písm. c), Zákon č. 395/2002 Z. z.o archívoch a registratúrach ao doplnení niektorých zákonov,v znení neskorších predpisov. Zákon č. 305/2013 Z. z. oelektronickej podobe výkonupôsobnosti orgánov verejnejmoci a o zmene a doplneníniektorých zákonov(zákon o e-Governmente)

3 roky

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Agenda poskytovania informácií

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo súhlas dotknutej osoby

5 rokov

žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Poskytovanie informácií

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisovZákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

Úradná tabuľa, webové sídlo prevádzkovateľa, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Vybavovanie sťažností

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach  v znení neskorších predpisov

5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. a zákona 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3 rokovúčastníci konania

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Bezpečnosť

Sieťová bezpečnosť a objektová bezpečnosť (Povolenie vstupu do budovy - návštevník)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. e), spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa

1 roksprostredkovateľ (napríklad SBS)

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Kamerový systém – monitorovanie verejne prístupných miest za účelom bezpečnosti

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. e) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

6 dni

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Dobrovoľný hasičský zbor

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. b) Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov

10 rokov

MV SR, Oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Civilná ochrana – zabezpečenie podmienok na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí

13, ods. 1, písm. c) a e) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov  Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

10 rokov

MV SR, Oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Agenda miestnych daní a poplatkov

Miestne dane a poplatky

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a stavebné odpady Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

10 rokov

Daňový úrad, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Daň za užívanie verejného priestranstva

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Evidencia predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Evidencia psov a daň za psa

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Evidencia daňových dlžníkov obce

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. e) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov

Do uhradenia dlžnej sumy

Úradná tabuľa, webové sídlo prevádzkovateľa, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Agenda životného prostredia

Spoločný úrad Sobrance

Rozhodovanie vo veciach životného prostredia

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z .z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole, znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia

10 rokov

Ministerstvo životného prostredia SR, Okresný úrad, sťažovateľ, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Konanie a rozhodovanie v oblasti výrubu a ochrany drevín

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vyhláška MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

10 rokov

Účastníci konania, okresný úrad

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Konanie a rozhodovanie v oblasti preneseného výkonu štátnej vodnej správy

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

10 rokov

Účastníci konania, okresný úrad

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Riešenie podnetov v oblasti nelegálnych skládok

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene doplnení niektorých zákonov

10 rokov

Účastníci konania, okresný úrad

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Agenda stavebného úradu

Spoločný úrad Sobrance

Oznámenia a evidencia k uskutočneniu drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacím prácam

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

10 rokov

stavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Rozhodovanie v rámci územného konania

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

20 rokov

stavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Stavebné konania vrátane zmien stavby pred dokončení  a predĺženia platnosti stavebného povolenia

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

20 rokov

stavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Rozhodovanie v rámci kolaudačného konania

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

20 rokov

stavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Konanie o odstránení stavby

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

10 rokov

stavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Štátny stavebný dohľad (ohliadky a miestne zisťovania, vstup na pozemky a do stavieb, výzvy na nariadenie nápravy, zastavenie prác...)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

10 rokov

stavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Vyvlastňovacie konania

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

10 rokov

stavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Priestupky / správne delikty v rámci stavebného konania

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

5 rokov

stavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Záväzné stanoviská

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

10 rokov

stavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Agenda obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

10 rokov

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Uznesenia a materiály k obecnému zastupiteľstvu

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

10 rokov

Webové sídlo prevádzkovateľa, poslanci obecného zastupiteľstva

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Evidencia poslancov obecného zastupiteľstva a členovia komisií - poslanci

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

10 rokov, počas výkonu funkcie poslanca na úradnej tabuli a webovom sídle

Webové sídlo prevádzkovateľa, úradná tabuľa,

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Právna agenda

Evidencia podujatí (Splnenie zákonnej povinnosti pri evidencii podujatí, ktoré boli v zmysle právnych predpisov ohlásené obci.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov zákon č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach v znení neskorších predpisov zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí v znení neskorších predpisov zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Petičné právo (Vedenie agendy potrebnej k prijatiu petície, ktorá bola doručená prevádzkovateľovi a ten je povinný petíciu prijať a vybaviť.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

5 rokov

iný oprávnený orgán štátu, webové sídlo prevádzkovateľa, úradná tabuľa obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Uzatváranie zmluvných vzťahov (Zmluvné vzťahy)

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. b) zmluva a predzmluvné vzťahy zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestoroch priestorov v znení neskorších predpisov zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení  neskorších predpisov zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

5 rokov

Webové sídlo, Centrálny register zmlúv

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Evidencia zmlúv

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. b), zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Správne a iné konania (Rozhodovanie a vedenie správneho alebo iného konania, v ktorom rozhoduje obec.)

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok Zákon č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)

10 rokov

OČTK, sťažovateľ, osoba voči, ktorej sa vedie správne konanie iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Prejednávanie priestupkov v pôsobnosti obce

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

5 rokov

Účastníci konania

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Evidencia priestupkov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

5 rokov

OČTK, osoba voči, ktorej sa vedie konanie, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Súdne spory

Všeobecné nariadenie oochrane údajovč. 2016/679 článok 6,ods. 1, písm. c), Zákon č.č. 160/2015 Z. z. Civilnýsporový poriadok,Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporovýporiadok,zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

10 rokov

Účastníci konania

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Exekúcie

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. e), zákon č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

10 rokov

osoby oprávnené v zmysle príslušných predpisov, notári

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) o ochrane údajov č. 2016/679

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5 rokov

fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Kultúrno-spoločenská agenda

Štatistické účely

13, ods. 1, písm. c) a e) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 89 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 9 ods. 2 písm. j), pre osobitné kategórie osobných údajov

Trvalá doba archivácie

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Dokumentovanie spoločenského života v obci a kultúrnych podujatí

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679, článok 6, ods. 1, písm. a) a e) Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679, článok 89, § 78, ods. 1, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

3 roky alebo do odvolania Súhlasu, V prípade čl. 6/1e – trvalá doba archivácie

prevádzkovateľa – zverejňovanie fotografií a audiovizuálneho záznamu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Organizovanie športových podujatí

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. b) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. b) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Agenda sociálnej starostlivosti

Poskytovanie sociálnej služby - pomoc vojnovým odídencom

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679, Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu,

10 rokov

Iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Poskytnutie jednorazového finančného príspevku v hmotnej núdzi

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3 roky

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Dotácie na stravu a školské pomôcky (Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a vzdelávanie v materskej škole alebo na prípravu na vyučovanie a na vyučovanie v základnej škole. Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda a iného jedla.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

10 rokov

UPSVaR SR

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Evidencia stravníkov, ktorým je poskytovaná sociálna služba – jedáleň. (Vedenie evidencie stravníkom, ktorým je poskytovaná služba sociálnej pomoci formou stravovania vo vybraných stravovacích zariadeniach.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

5 rokov

prevádzkovatelia stravovacích zariadení, ktorí poskytujú sociálne služby - jedáleň

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Osobitný príjemca (Poskytovanie dávky v hmotnej núdzi a poskytovanie príspevku na dieťa prostredníctvom osobitného príjemcu.)

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5 rokov

UPSVaR SR

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela (Ochrana práv a právom chránených záujmov dieťaťa opatreniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.)

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb

10 rokov

UPSVaR SR

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Zákonný opatrovník a procesný opatrovník (Zastupovanie fyzickej osoby v konaniach pred súdom a inými orgánmi štátu.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 40/1964 Zb.  v znení neskorších predpisov zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok

10 rokov

Súdy SR a iné oprávnené orgány štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Oznámenie o životnom jubileu a gratulácie jubilantom, ktorí sú obyvateľmi obce a dosiahli životné jubileum

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. a) a f)

Trvalá doba zverejnenia

Obecné noviny, Webové sídlo, Obecný rozhlas

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Bytová agenda

Nájom pozemkov a stavieb a ostatných nehnuteľností

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. b) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Agenda školského úradu

Evidencia detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

5 rokov

Samosprávny kraj, Štátna školská inšpekcia

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Oznámenie o plnení povinnej školskej dochádzky v inom školskom obvode (Dodržiavanie zákonnej povinnosti pri oznamovaní plnenia povinnej školskej dochádzky v inom školskom obvode.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

5 rokov

Obec, v ktorej má žiak trvalé bydlisko

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Kontrola plnenia povinnej školskej dochádzky (Dodržiavanie zákonnej povinnosti pri kontrole plnenia povinnej školskej dochádzky.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

5 rokov

Samosprávny kraj, Štátna školská inšpekcia, UPSVaR

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Agenda dopravy

Povoľovanie na úseku správy miestnych komunikácií II. a III. triedy

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e) zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

10 rokov

Žiadatelia

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Správa miestnych komunikácií (Zabezpečenie výkonu niektorých práv a povinností vlastníka a správcu ciest v súvislosti s ich údržbou v zmysle Cestného zákona.).

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e) zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

10 rokov

žiadateľ, sťažovateľ

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Povolenie na zvláštne užívanie komunikácie (Vydávanie povolení na zvláštne užívanie komunikácií v pôsobnosti prevádzkovateľa.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e) zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

10 rokov

PZ

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Obecný cintorín

Prenajímanie hrobových miest

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. b) zmluvné a predzmluvné vzťahy zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

10 rokov

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Evidencia hrobových miest

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) zmluvné a predzmluvné vzťahy zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

10 rokov

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Podnikateľská činnosť

Ochrana spotrebiteľa

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Povoľovanie na úseku hazardných hier

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Povoľovanie na úseku podnikania (predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach) v obci

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 178/2005 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov

10 rokov

Finančné riaditeľstvo, orgán štátnej štatistiky

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Všeobecná agenda úradu

Hlavný kontrolór (Zabezpečenie činností k overovaniu hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon .č 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p., zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

10 rokov

Finančná správa SR, sťažovateľ, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Verejné obstarávanie (Zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.)

Všeobecné nariadenie oochrane údajovč. 2016/679 článok 6,ods. 1, písm. c) a e), Zákonč. 343/2015 Z. z. overejnom obstarávanív znení neskoršíchpredpisov

10 rokov

OČTK, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Poskytovanie príspevkov a dotácií (Poskytovanie príspevkov a dotácií žiadateľom za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

10 rokov

Webové sídlo

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Spracovanie účtovných dokladov (Vedenie účtovníctva)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov

10 rokov

daňový úrad, iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Personálna a mzdová agenda

Výber zamestnancov

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

1 rok

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Adaptačný proces (vzdelávanie zamestnancov)

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvný vzťah

5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

MV SR,   iné oprávnené orgány štátu, ak poskytovanie údajov prebieha na základe pravidelnej zákonnej povinnosti

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Plnenie povinností zamestnávateľa  súvisiacich s pracovno-právnym vzťahom a obdobným vzťahom (vrátane elektronickej evidencie zamestnanca a evidencie pracovneho času)

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvný vzťah,

70 rokov (vo verejnom záujme)

zástupcovia zamestnancov, iné oprávnené orgány štátu, ak poskytovanie údajov prebieha na základe pravidelnej zákonnej povinnosti

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

10 rokov

sociálna poisťovňa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

10 rokov

zdravotná poisťovňa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov § 229 až § 250 a zákona č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Kolektívna zmluva

10 rokov

zástupcovia zamestnancov, zamestnanci, rodinní príslušníci zamestnancov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia, zabezpečenie úloh súvisiacich so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 (písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Covid-19

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) v spojení s §13, ods. 1, písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov, Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 9, ods. 2, písm. g) v spojení s §16, ods. 2, písm. g) Zákona o ochrane osobných údajov, Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzoveho stavu v znení neskorších predpisov, § 250b, ods. 6 a ods. 7 Zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce, § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti
30 dni od preukázania sa negatívnych testom na ochorenie covid-19 pri vstupe do priestorov prevádzkovateľa

školiaci subjekt, zamestnávateľ, technik BOZP, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Branná povinnosť

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

50 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

Okresný úrad, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Plnenie daňových povinností

zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

10 rokov

daňový úrad

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Mzdová politika zamestnávateľa

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

50 rokov

Zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad, DDS,

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

(uchádzači o zamestnanie)

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov, Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje s cieľom realizácie budúcich pracovnoprávnych vzťahov.

Pre účely tohto vyhlásenia sa za uchádzača o zamestnanie považuje každá osoba, ktorá sa prihlásila do výberu vhodných uchádzačov o zamestnanie, vrátane výkonu práce vo verejnom záujme (ďalej len „zamestnanie“) vyhláseného Prevádzkovateľom alebo priamo Prevádzkovateľovi (bez vyhláseného výberu) písomnou formou, elektronickou formou prostredníctvom niektorého z inzertných portálov alebo emailom. Toto vyhlásenie vysvetľuje, ako budeme používať Vaše osobné údaje získané priamo od Vás v priebehu výberu vhodného uchádzača až do jeho ukončenia. 

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Vážený uchádzač,

Vaše osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ s cieľom zabezpečenia realizácie budúcich pracovnoprávnych vzťahov. Vaše osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ len na základe zákonných podmienok (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktoré vyplývajú z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákonník práce, Zákon o výkone práce vo verejnom záujme). Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov. 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre Prevádzkovateľa - sprostredkovateľmi (napr. zmluvná SBS služba a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní.

Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom majú v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa iba osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov.

I.  UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia najmä k zabezpečeniu ich dostupnosti v prípade potencionálneho bezpečnostného incidentu (narušenie integrity, dôvernosti alebo dostupnosti osobných údajov). Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. 

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracúvania ako sú uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že Vaše údaje uchováme 1 rok od ukončenia výberu vhodného uchádzača, v prípade, že ste zaradený do databázy vhodných uchádzačov Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania obojstranného záujmu. V prípade, že sa stanete našim zamestnancom, o ďalšom spracúvaní Vašich osobných údajov budete vhodným spôsobom informovaný ešte pred prijatím do zamestnania. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať po dlhšiu dobu po ukončení výberu v prípade uplatňovania právnych nárokov Prevádzkovateľa.

II. ÚČELY SPRACÚVANIA

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na účel realizácie výberu vhodného uchádzača na základe oprávnenia, ktorým je zmluvný a predzmluvný vzťah, ktorého ste ako dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán, v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných pre realizáciu výberu vhodného uchádzača môže mať za následok nevykonanie výberu, nemožnosť posúdenia schopností a kvalít uchádzača. V prípade úspešne absolvovaného výberu budú Vaše osobné údaje ďalej spracúvané, na základe zásady zlučiteľnosti účelov, na účely realizácie pracovnoprávneho vzťahu.

Na účely výberu vhodného uchádzača nespracúva Prevádzkovateľ osobitnú kategóriu Vašich osobných údajov (citlivé údaje).

III. VAŠE PRÁVA

IV. KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY