Aktualizované 14 novembra, 2020 v 19:18

Obec Priepasné

Aktualizované dňa 14. novembra 2020

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Vážený občan,

v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa Vám ako osobe, o ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Vaše osobné údaje sú spracúvané s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností prevádzkovateľa, ako aj na ďalšie účely nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ďalej vo verejnom záujme podľa osobitných predpisov, na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov a na základe súhlasu dotknutej osoby. Vaše osobné údaje sú spracúvané len na základe zákonných podmienok (právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktoré vyplývajú z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov. 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb - sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní (podrobnosti o poskytnutí osobných údajov pri jednotlivých účeloch spracúvania).

Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa. Prístup k Vašim osobným údajom majú v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa iba osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov. 

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia najmä k zabezpečeniu ich dostupnosti v prípade potencionálneho bezpečnostného incidentu (narušenie integrity, dôvernosti alebo dostupnosti osobných údajov). Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Lehoty uchovávania jednotlivých dokumentov súvisiacich s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú uvedené v registratúrnom pláne a pri jednotlivých účeloch spracúvania.

Na realizáciu niektorých úkonov vyplývajúcich zo zákonných povinnosti prevádzkovateľa je poskytnutie osobných údajov zákonnou povinnosťou dotknutej osoby a toto poskytnutie osobných údajov je tiež nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok ukončenie alebo nerealizáciu úkonov vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných predpisov (napríklad nevyplatenie finančných nárokov) a pod. 

Poskytnutie osobných údajov na základe čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby) má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto dokumente, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie).

Tento dokument bude aktualizovaný (napr. na základe zosúladenia so zmenou právnej úpravy) aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na našom webovom sídle alebo priamo u nás. Táto verzia bola vydaná : Pozrieť dátum

Účely spracúvania osobných údajov, lehoty uchovávania, právny základ

Zodpovedná osoba

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Mail:  zodpovedna.osoba@algger.sk Korešpondenčná adresa:    Bratislavská 83, 902 01 Pezinok

Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Súhlas

V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.   V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby

Účel spracúvaniaPrávny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)
Lehota na výmaz OÚKategória príjemcovOznačenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácieBezpečnostné opatrenia (technické a organizačné)

Agenda evidencie obyvateľov a služieb občanom

Prihlasovanie a odhlasovanie občanov k trvalému alebo prechodnému pobytu (Vedenie evidencie pobytu občanov v registri fyzických osôb a centrálnej ohlasovne.)

Zákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
10 rokov (evidencia pobytu)
2 roky po zrušení pobytu
MV SR, Oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Evidencia pobytu občanov v zahraničí
(Vedenie agendy k evidencii pobytu občanov v zahraničí, ktorí majú trvalý pobyt na území SR a ktorí sa pripravujú vycestovať do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní
Zákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2 roky po zrušení pobytu v zahraničíMV SR, Oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Zákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
Vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
Archívna hodnota (údaje sa nelikvidujú)MV SR, Oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vedenie evidencie brancov (Vedenie agendy v rozsahu brannej povinnosti, národnú registráciu, odvod, prieskum zdravotnej spôsobilosti a zálohy ozbrojených síl Slovenskej republiky a za účelom povolania, výkonu, oslobodenia, prepustenia a skončenia výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie v zmysle §11, ods. 7 Zák. č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti.)

Zákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5 rokovOkresný úrad

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Oznam o zrušení trvalého pobytu
(Vedenie agendy potrebnej k zverejneniu informácií o zrušení trvalého pobytu a miestom nového trvalého pobytu občana je obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený v zmysle § 7, ods. 2 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR)
Zákonná povinnosť
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov
15 dníÚradná tabuľa – zverejňujú sa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Správy o povesti osôb
(Vedenie agendy potrebnej k spracovaniu Správy o povesti osôb na základe žiadostí oprávnených orgánov štátu.)
Zákonná povinnosť
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon), zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
5 rokovOkresný úrad, NBÚ, OČTK, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Osvedčovane listín a podpisov na listinách a vedenie evidencie listín a podpisov

Zákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami
]

10 rokov

Štátny archív, Oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vydávanie rybárskych lístkov (Vedenie agendy k splneniu zákonnej povinnosti k prenesenému výkonu štátnej správy na úseku rybárstva a vydávania rybárskych lístkov a vedenie evidencie rybárskych lístkov.)Zákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní

10 rokov

OČTK,
iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Agenda volieb

Zostavovanie a vedenie stáleho zoznamu voličov za účelom výkonu volebného práva

Zákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
Archívna hodnota (údaje sa nelikvidujú)eMV SR, Oprávnený orgán štátu,
Okrsková volebná komisia

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vedenie členov volebných komisii

Zákonná povinnosť
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
2 rokyMV SR, Oprávnený orgán štátu,
Okrsková volebná komisia

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vedenie evidencie kandidátov  do volených funkcií

Zákonná povinnosť
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5 rokovMV SR, Oprávnený orgán štátu,
Okrsková volebná komisia

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Pošta a registratúra

Správa registratúryZákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a súvisiace vykonávacie predpisy
Registratúrne denníky a indexi majú archívnu hodnotu, nelikvidujú sa; Doručovacie hárky a evidencia poštových zásielok – 3 roky od ich ukončeniaMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt,

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Korešpondencia starostu
Osobná, Vzory pozvánok starostu
Evidencia vydaných darov
Rokovania starostu
Historická radnica (prijatia, povolenia na využívanie priestorov, fotodokumentácia)
Záštita starostu
Verejné ocenenia obce
Zákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Archívna hodnota – údaje sa nelikvidujúÚdaje nie sú poskytované; v prípade verejného ocenia sú osobné údaje zverejňované

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vybavovanie pošty pre obyvateľov evidovaných na obec (doručovanie písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov obyvateľom prihláseným k pobytu na Obecnom úrade.)Zákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3 roky
18 dní na úradnej tabuli
Úradná tabuľa – osobné údaje sú zverejňované

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Agenda poskytovania informácií

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informáciíZákonná povinnosť
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), v špecifických prípadoch súhlas dotknutej osoby
5 rokovžiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Poskytovanie informáciíZákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov
5 rokov po ukončení alebo zániku povinnostiÚradná tabuľa, webové sídlo prevádzkovateľa – údaje sú zverejňované,
iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vybavovanie sťažnostíZákonná povinnosť
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
5 rokov po ukončení alebo zániku povinnostiÚčastníci konania

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Prešetrovanie podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnostiZákonná povinnosť Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zrušený k 01.03.2019) Zákon č. 54/2019 Z. z., Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 5 rokovÚčastníci konania

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Bezpečnosť

Bezpečnosť a ochrana majetku, informácií, života a zdravia, aktív (vrátane sieťovej bezpečnosti, bezpečnosti objektov a monitorovania kamerovým systémom)Verejný záujem v spojení so Zákonnou povinnosťou
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 v znení neskorších predpisov Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2 roky (objektová bezpečnosť) 1 rok (sieťová bezpečnosť) 7 dní (kamerové záznamy)Oprávnené orgány štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Monitorovanie priestorov obce, ktoré sú prístupné verejnosti, s cieľom zabezpečenia verejného poriadku, ochrany života a zdravia v obciVerejný záujem
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
7 dníOprávnené orgány štátu, účastníci konania

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Civilná ochrana – zabezpečenie podmienok na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostíZákonná povinnosť, Verejný záujem
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia (nariadenia Vlády SR vydávané v tomto zmysle vrátane vyhlášok a usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR)
Zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

10 rokov
Mimoriadne situácie a udalosti majú archívnu hodnotu
MV SR, Úrad verejného zdravotníctva, príslušný regionálny úrad vereného zdravotníctva

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Agenda miestnych daní a poplatkov

Miestne dane a poplatky
Daň z užívania verejného priestranstva, Evidencia predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov, Evidencia psov a daň za psa, Evidencia daňových dlžníkov obce
Zákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a stavebné odpady
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
10 rokovDaňový úrad,
iný oprávnený orgán štátu
Úradná tabuľa, webové sídlo prevádzkovateľa – zverejňovanie dlžníkov,

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Agenda životného prostredia

Rozhodovanie vo veciach
životného prostredia
Zákonná povinnosť, Verejný záujem
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole, znečisťovania životného prostredia, zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia

10 rokovMinisterstvo životného prostredia SR, Okresný úrad,
sťažovateľ, účastníci konania,
iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Konanie a rozhodovanie v oblasti výrubu a ochrany drevínZákonná povinnosť, Verejný záujem
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
vyhláška MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

10 rokovÚčastníci konania, okresný úrad

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Konanie a rozhodovanie v oblasti preneseného výkonu štátnej vodnej správyZákonná povinnosť, Verejný záujem
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
10 rokovÚčastníci konania, okresný úrad

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Zberný dvor – evidencia osôb odovzdávajúcich komunálny odpadZákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene doplnení niektorých zákonov
10 rokovÚčastníci konania, okresný úrad

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Riešenie podnetov v oblasti nelegálnych skládokZákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
10 rokovNeposkytujú sa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Agenda stavebného úradu

Spoločný úrad Myjava
Oznámenia a evidencia k uskutočneniu drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacím prácamZákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení

10 rokovstavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Rozhodovanie v rámci územného konaniaZákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
20 rokovstavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Štátny stavebný dohľad (ohliadky a miestne zisťovania, vstup na pozemky a do stavieb, výzvy na nariadenie nápravy, zastavenie prác...)Zákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
10 rokov

stavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Stavebné konania vrátane zmien stavby pred dokončením a predĺženia platnosti stavebného povoleniaZákonná povinnosť, Verejný záujem Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov20 rokovstavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Rozhodovanie v rámci kolaudačného konaniaZákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
20 rokovstavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Konanie o odstránení stavbyZákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
10 rokovstavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vyvlastňovacie konaniaZákonná povinnosť, Verejný záujem Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 10 rokovstavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Priestupky / správne delikty v rámci stavebného konaniaZákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
5 rokovFO / PO obvinená z priestupku / správneho deliktu, účastníci konania v zmysle Zákona o priestupkoch a Správneho poriadku

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Záväzné stanoviskáZákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
10 rokovstavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Agenda obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo
Dokumentácia z rokovaní (pozvánka, program, prezenčná listina, záznam, uznesenie, materiály)
Ospravedlnenia neúčasti na rokovaní zastupiteľstva
Odborná príprava
Interpelácie a ich vybavenia
Zákonná povinnosť, Verejný záujem
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
Archívna hodnota, údaje sa nelikvidujú
Ospravedlnenia 3 roky, interpelácie, príprava 5 rokov
Webové sídlo prevádzkovateľa, poslanci obecného zastupiteľstva

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

On-line prenos z obecného zastupiteľstvaZákonná povinnosť, Verejný záujem
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
10 rokovZverejňovanie na webovom sídle

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Komisie obecného zastupiteľstva, poradné, kontrolné, dočasné výkonné orgány
Zriaďovanie, zrušovanie
Náplň činnosti
Zloženie
Zákonná povinnosť, Verejný záujem
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
10 rokov, počas výkonu funkcie poslanca, zverejnenie na úradnej tabuli a webovom sídleWebové sídlo prevádzkovateľa, úradná tabuľa,

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Právna agenda

Evidencia podujatí (Splnenie zákonnej povinnosti pri evidencii podujatí, ktoré boli v zmysle právnych predpisov ohlásené obci.)Zákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, Zákon č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach, Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve
5 rokovNeposkytujú sa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Petičné právo
Evidencia a dokumentácia
Zákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
Archívna hodnota, údaje sa nelikvidujúOprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Uzatváranie zmluvných vzťahov (Zmluvné vzťahy)Zákonná povinnosť, Verejný záujem, Zmluvný vzťah, ktorého je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestoroch, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
10 rokov
Niektoré majú archívnu hodnotu, nelikvidujú sa
(O vecnom bremene, spolupráci obcí na uskutočnenie konkrétnej úlohy alebo činnosti (vrátane spoločných obecných úradov), o záložnom práve, o výstavbe, rozdelení nehnuteľností, zámenné)
Zverejňujú sa
Webové sídlo, Centrálny register zmlúv

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Správne a iné konania (Rozhodovanie a vedenie správneho alebo iného konania, v ktorom rozhoduje obec.)Zákonná povinnosť
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
Zákon č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
10 rokovOČTK,
sťažovateľ, osoba voči, ktorej sa vedie správne konanie
iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Prejedávanie priestupkov v pôsobnosti obce
Evidencia priestupkov
Zákonná povinnosť
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
5 rokovÚčastníci konania
OČTK, osoba voči, ktorej sa vedie konanie,
iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Súdne spory, mimosúdne urovnanie, exekúcie, uplatňovanie právnych nárokov a súdnych právomocíZákonná povinnosť, Verejný záujem
Účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania, ak pri danej spracovateľskej činnosti definovanej v tomto zázname o spracovateľských činnostiach je možné predpokladať uplatnenie právnych nárokov alebo obhajobu práv prevádzkovateľa v súlade so zákonmi: zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok, čl. 9 ods. 2 písm. c) GDPR, ak sú predmetom uplatňovania právnych nárokov osobné údaje osobitnej kategórie podľa čl. 9 GDPR, Zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
10 rokovÚčastníci konania, príslušný súd, notár, exekútor

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb, uplatňujúcich si svoje práva Zákonná povinnosť
Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (zákon sa aplikuje v špecifických prípadoch)
5 rokov od vybaveniafyzické osoby uplatňujúce svoje práva

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Kultúrno-spoločenská agenda

Archivačná činnosť a sprístupňovanie archívnych dokumentov
Vedenie kroniky Dokumentovanie spoločenského života v obci a kultúrnych podujatí
Verejný záujem, Zákonná povinnosť, Súhlas dotknutej osoby (vo výnimočných prípadoch)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Archívna hodnota, údaje sa nelikvidujú
Záznamy o nahliadnutí do archívnych dokumentov 10 rokov
Štátny archív,
iný oprávnený orgán štátu

Webové sídlo prevádzkovateľa – zverejňovanie fotografií a audiovizuálneho záznamu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Štatistické účely Zákonná povinnosť
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Archívna hodnota, údaje sa nelikvidujúŠtatistický úrad,
iný oprávnený orgán štátu
/výsledkom sú agregované dáta, ktoré neobsahujú osobné údaje/

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Obecné noviny Verejný záujem, Súhlas dotknutej osoby (vo výnimočných prípadoch)
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Zverejňujú sa
Archívna hodnota, údaje sa nelikvidujú

Zverejňujú sa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Evidencia osôb, ktorým boli zapožičané knihy a tlačené médiá (Obecná knižnica) Zákonná povinnosť, Zmluva Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona
č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
10 rokov Neposkytujú sa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Oceňovanie osôb a udeľovania cien
Verejné uznanie za zásluhy – oceňovanie osôb za významnú činnosť
Verejný záujem
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Archívna hodnota, údaje sa nelikvidujú

Zverejňujú sa Webové sídlo prevádzkovateľa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Udeľovanie čestného občianstva osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o zviditeľnenie obceVerejný záujem,
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Archívna hodnota, údaje sa nelikvidujú

Zverejňujú sa Webové sídlo prevádzkovateľa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Evidencia a starostlivosť o vojnové hroby Zákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch
Archívna hodnota, údaje sa nelikvidujú

MV SR, Obvodný úrad v sídle kraja

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Zasielanie relevantných informácií prostredníctvom emailu, hromadných sms správ (newsletter, sms hlásnik) - za účelom informovania obyvateľov obce k aktuálnemu dianiu v obci a mimoriadnym situáciámVerejný záujem, Súhlas
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Po dobu trvania pobytu FO v obci alebo do odvolania súhlasuNeposkytujú sa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Organizovanie športových podujatí a kultúrno spoločenských podujatí Verejný záujem, Zmluva
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
10 rokovZverejňovanie víťazov športových podujatí
Zmluvné strany

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Agenda sociálnej starostlivosti

Poskytovanie sociálnej služby - pomoc vojnovým odídencom

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679, Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu,

10 rokov

Iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Poskytovanie sociálnej služby – opatrovateľská služba u prijímateľa sociálnej službyZákonná povinnosť, Verejný záujem, Zmluva
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
10 rokov po skončení zmluvyPosudkový lekár, prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb, Samosprávny kraj
UPSVaR

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Poskytnutie jednorazového finančného príspevku v hmotnej núdzi

Zákonná povinnosť, Verejný záujem, Zmluva
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
3 rokyUPSVaR

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Dotácie na stravu a školské pomôcky
(Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a vzdelávanie v materskej škole alebo na prípravu na vyučovanie a na vyučovanie v základnej škole. Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda a iného jedla.)
Zákonná povinnosť, Verejný záujem, Zmluva
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

10 rokovUPSVaR

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Evidencia stravníkov, ktorým je poskytovaná sociálna služba – jedáleň. (Vedenie evidencie stravníkom, ktorým je poskytovaná služba sociálnej pomoci formou stravovania vo vybraných stravovacích zariadeniach alebo formou donášky do miesta bydliska.)Zákonná povinnosť, Verejný záujem, Zmluva
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
5 rokovprevádzkovatelia stravovacích zariadení, ktorí poskytujú sociálne služby - jedáleň

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Pozývanie občanov s trvalým pobytom v obci na kultúrne podujatia

Verejný záujem, Súhlas (v špecifických prípadoch)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
1rokNeposkytujú sa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Osobitný príjemca (Poskytovanie dávky v hmotnej núdzi a poskytovanie príspevku na dieťa prostredníctvom osobitného príjemcu.)Zákonná povinnosť, Verejný záujem, Zmluva
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5 rokovUPSVaR

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela (Ochrana práv a právom chránených záujmov dieťaťa opatreniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.)Zákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
10 rokovUPSVaR

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Oznámenie o životnom jubileu a gratulácie jubilantom, ktorí sú obyvateľmi obce a dosiahli životné jubileum, oznámenie o narodení dieťaťa

Súhlas dotknutej osoby Archívna hodnota, údaje sa nelikvidujú

Obecné noviny,
Webové sídlo,
Obecný rozhlas

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službuZákonná povinnosť, Verejný záujem Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
10 rokovZariadenie sociálnych služieb

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Bytová agenda

Nájom pozemkov a stavieb a ostatných nehnuteľnostíVerejný záujem, Zmluva
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
10 rokovZverejňujú sa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Agenda školského úradu

Evidencia detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky

Zákonná povinnosť
Zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
5 rokovSamosprávny kraj, Štátna školská inšpekcia,

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Materská škola bez právnej subjektivity Zákonná povinnosť
Zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
5 rokovNeposkytujú sa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Školské zariadenie v pôsobnosti obce (ZŠ, MŠ bez IČO)

Materská škola
Činnosť materskej školy, evidencia žiakov, s tým súvisiace povinnosti zriaďovateľa, evidencia stravníkov v školskej jedálniZákonná povinnosť
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
10 rokov
5 rokov evidencia stravníkov
Centrálny register MŠ SR, Samosprávny kraj,
iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Propagácia školy na webovom sídle prevádzkovateľa Propagácia školy v priestoroch školy Uverejňovanie literárnych, výtvarných, hudobných, ručných prácSúhlas zákonného zástupcu, Verejný záujem
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon
5 rokov alebo do odvolania
Súhlasu (ak bol udelený)
Webové sídlo prevádzkovateľa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Agenda dopravy

Povoľovanie na úseku správy miestnych komunikácií II. a III. triedyZákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
10 rokov

Žiadatelia

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Správa miestnych komunikácií (Zabezpečenie výkonu niektorých práv a povinností vlastníka a správcu ciest v súvislosti s ich údržbou v zmysle Cestného zákona.).Zákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
10 rokov

žiadateľ, sťažovateľ

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Povolenie na zvláštne užívanie komunikácie (Vydávanie povolení na zvláštne užívanie komunikácií v pôsobnosti prevádzkovateľa.)Zákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
10 rokovPolícia

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Obecný cintorín

Oznámenie o úmrtíSúhlas dotknutej osoby (súhlas pozostalých) 1 mesiacZverejňujú sa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Podnikateľská činnosť

Ochrana spotrebiteľa

Zákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane
10 rokovNeposkytujú sa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Povoľovanie na úseku hazardných hier

Zákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
10 rokovNeposkytujú sa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Povoľovanie na úseku podnikania (predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach) v obci Zákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
Zákon č. 178/2005 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
10 rokovNeposkytujú sa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Evidencia samostatne hospodáriacich roľníkovZákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov
10 rokovFinančné riaditeľstvo, orgán štátnej štatistiky

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Všeobecná agenda úradu

Hlavný kontrolór (Zabezpečenie činností k overovaniu hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.)Zákonná povinnosť
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite,
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
10 rokovFinančná správa SR,
sťažovateľ,
iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Verejné obstarávanie (Zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.)Zákonná povinnosť, Verejný záujem
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
10 rokovÚrad verejného obstarávania

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Poskytovanie príspevkov a dotácií (Poskytovanie príspevkov a dotácií žiadateľom za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.)Zákonná povinnosť, Verejný záujem, Zmluva
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
10 rokovZverejňujú sa Webové sídlo

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Plnenie povinností súvisiacich so zabezpečením Účtovníctva a s tým súvisiacich dokladovZákonná povinnosť Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch,
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
10 rokovdaňový úrad

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

(uchádzači o zamestnanie)

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov, Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje s cieľom realizácie budúcich pracovnoprávnych vzťahov.

Pre účely tohto vyhlásenia sa za uchádzača o zamestnanie považuje každá osoba, ktorá sa prihlásila do výberu vhodných uchádzačov o zamestnanie, vrátane výkonu práce vo verejnom záujme (ďalej len „zamestnanie“) vyhláseného Prevádzkovateľom alebo priamo Prevádzkovateľovi (bez vyhláseného výberu) písomnou formou, elektronickou formou prostredníctvom niektorého z inzertných portálov alebo emailom. Toto vyhlásenie vysvetľuje, ako budeme používať Vaše osobné údaje získané priamo od Vás v priebehu výberu vhodného uchádzača až do jeho ukončenia. 

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Vážený uchádzač,

Vaše osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ s cieľom zabezpečenia realizácie budúcich pracovnoprávnych vzťahov. Vaše osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ len na základe zákonných podmienok (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktoré vyplývajú z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákonník práce, Zákon o výkone práce vo verejnom záujme). Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov. 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre Prevádzkovateľa - sprostredkovateľmi (napr. zmluvná SBS služba a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní.

Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom majú v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa iba osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov.

I.  UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia najmä k zabezpečeniu ich dostupnosti v prípade potencionálneho bezpečnostného incidentu (narušenie integrity, dôvernosti alebo dostupnosti osobných údajov). Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. 

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracúvania ako sú uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že Vaše údaje uchováme 1 rok od ukončenia výberu vhodného uchádzača, v prípade, že ste zaradený do databázy vhodných uchádzačov Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania obojstranného záujmu. V prípade, že sa stanete našim zamestnancom, o ďalšom spracúvaní Vašich osobných údajov budete vhodným spôsobom informovaný ešte pred prijatím do zamestnania. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať po dlhšiu dobu po ukončení výberu v prípade uplatňovania právnych nárokov Prevádzkovateľa.

II. ÚČELY SPRACÚVANIA

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na účel realizácie výberu vhodného uchádzača na základe oprávnenia, ktorým je zmluvný a predzmluvný vzťah, ktorého ste ako dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán, v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných pre realizáciu výberu vhodného uchádzača môže mať za následok nevykonanie výberu, nemožnosť posúdenia schopností a kvalít uchádzača. V prípade úspešne absolvovaného výberu budú Vaše osobné údaje ďalej spracúvané, na základe zásady zlučiteľnosti účelov, na účely realizácie pracovnoprávneho vzťahu.

Na účely výberu vhodného uchádzača nespracúva Prevádzkovateľ osobitnú kategóriu Vašich osobných údajov (citlivé údaje).

III. VAŠE PRÁVA

IV. KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY