Obec Vislanka

Aktualizované dňa 10. marca 2023

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Vážený občan,

v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa Vám ako osobe, o ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Vaše osobné údaje sú spracúvané s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností prevádzkovateľa, ako aj na ďalšie účely nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ďalej vo verejnom záujme podľa osobitných predpisov, na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov a na základe súhlasu dotknutej osoby. Vaše osobné údaje sú spracúvané len na základe zákonných podmienok (právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktoré vyplývajú z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov. 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb - sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní (podrobnosti o poskytnutí osobných údajov pri jednotlivých účeloch spracúvania).

Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa. Prístup k Vašim osobným údajom majú v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa iba osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov. 

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia najmä k zabezpečeniu ich dostupnosti v prípade potencionálneho bezpečnostného incidentu (narušenie integrity, dôvernosti alebo dostupnosti osobných údajov). Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Lehoty uchovávania jednotlivých dokumentov súvisiacich s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú uvedené v registratúrnom pláne a pri jednotlivých účeloch spracúvania.

Na realizáciu niektorých úkonov vyplývajúcich zo zákonných povinnosti prevádzkovateľa je poskytnutie osobných údajov zákonnou povinnosťou dotknutej osoby a toto poskytnutie osobných údajov je tiež nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok ukončenie alebo nerealizáciu úkonov vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných predpisov (napríklad nevyplatenie finančných nárokov) a pod. 

Poskytnutie osobných údajov na základe čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby) má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto dokumente, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie).

Tento dokument bude aktualizovaný (napr. na základe zosúladenia so zmenou právnej úpravy) aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na našom webovom sídle alebo priamo u nás. Táto verzia bola vydaná : Pozrieť dátum

Účely spracúvania osobných údajov, lehoty uchovávania, právny základ

Zodpovedná osoba

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Mail:  zodpovednaosoba@ppprotect.sk Korešpondenčná adresa:   PP Protect s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Súhlas

V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.   V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby

Účel spracúvaniaPrávny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)
Kategórie dotknutých osôbKategória osobných údajovLehota na výmaz OÚKategória príjemcovOznačenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácieBezpečnostné opatrenia (technické a organizačné)

Agenda evidencie obyvateľov a služieb občanom

Prihlasovanie a odhlasovanie občanov k trvalému alebo prechodnému pobytu (Vedenie evidencie pobytu občanov v registri fyzických osôb a centrálnej ohlasovne.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Osoby s trvalým a prechodným pobytom v obci

bežné osobné údaje

10 rokov

MV SR, Oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Evidencia pobytu občanov v zahraničí (Vedenie agendy k evidencii pobytu občanov v zahraničí, ktorí majú trvalý pobyt na území SR a ktorí sa pripravujú vycestovať do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní v zmysle § 9 Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Osoby s povinnosťou ohlásiť Ohlasovni v mieste trvalého pobytu vycestovanie do zahraničia.

bežné osobné údaje

10 rokov

MV SR, Oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

Žiadateľ

bežné osobné údaje

10 rokov

MV SR, Oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vedenie evidencie brancov (Vedenie agendy v rozsahu brannej povinnosti, národnú registráciu, odvod, prieskum zdravotnej spôsobilosti a zálohy ozbrojených síl Slovenskej republiky a za účelom povolania, výkonu, oslobodenia, prepustenia a skončenia výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie v zmysle §11, ods. 7 Zák. č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osoby s trvalým a prechodným pobytom v obci

bežné osobné údaje

5 rokovOkresný úrad

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Oznam o zrušení trvalého pobytu (Vedenie agendy potrebnej k zverejneniu informácií o zrušení trvalého pobytu a miestom nového trvalého pobytu občana je obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený v zmysle § 7, ods. 2 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov

Osoby s trvalým pobytom v obci

bežné osobné údaje

15 dní

Úradná tabuľa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Správy o povesti osôb (Vedenie agendy potrebnej k spracovaniu Správy o povesti osôb na základe žiadostí oprávnených orgánov štátu.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon), zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti

Osoby s trvalým a prechodným pobytom v obci

bežné osobné údaje

5 rokov

Okresný úrad, NBÚ, OČTK, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Osvedčovane listín a podpisov na listinách a vedenie evidencie listín a podpisov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov

Osoby žiadajúce o úradné osvedčovanie listín a podpisov

bežné osobné údaje, osobitná kategória

10 rokov

Štátny archív, Oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vydávanie rybárskych lístkov (Vedenie agendy k splneniu zákonnej povinnosti k prenesenému výkonu štátnej správy na úseku rybárstva a vydávania rybárskych lístkov a vedenie evidencie rybárskych lístkov.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zákon č. 216/2018 Z. z. o  rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Osoby žiadajúce o rybársky lístokch dokumentov (Výpis/odpis registra trestov, Výpis z Listu vlastníctva, Výpis z obchodného registra)

bežné osobné údaje

10 rokov

OČTK, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Agenda volieb

Zostavovanie a vedenie stáleho zoznamu voličov za účelom výkonu volebného práva

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osoby s trvalým pobytom v obci

bežné osobné údaje

Trvalá doba archivácie

MV SR, Oprávnený orgán štátu, Okrsková volebná komisia

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vedenie členov volebných komisii

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Členovia volebných komisii

bežné osobné údaje

2 roky

MV SR, Oprávnený orgán štátu, Okrsková volebná komisia

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vedenie evidencie kandidátov  do volených funkcií

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osoby kandidujúce do volených funkcií

bežné osobné údaje

5 rokov

MV SR, Oprávnený orgán štátu, Okrsková volebná komisia

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Pošta a registratúra

Správa registratúry

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia úradnej korešpondencie, fyzické osoby vrátane zamestnancov, rodinných príslušníkov zamestnancov pri uchovávaní registratúrnych záznamov určených na likvidáciu, resp. archiváciu vo verejnom záujme

bežné osobné údaje, osobné údaje osobitnej kategórie

evidencia sa uchováva 10 rokov po ukončení evidencieMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt,

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Korešpondencia starostu

Všeobecné nariadenie oochrane údajovč. 2016/679 článok 6,ods. 1, písm. c), Zákon č. 395/2002 Z. z.o archívoch a registratúrach ao doplnení niektorých zákonov,v znení neskorších predpisov. Zákon č. 305/2013 Z. z. oelektronickej podobe výkonupôsobnosti orgánov verejnejmoci a o zmene a doplneníniektorých zákonov(zákon o e-Governmente)

fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia úradnej korešpondencie,

bežné osobné údaje, osobné údaje osobitnej kategórie

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vybavovanie pošty pre obyvateľov evidovaných na obec (doručovanie písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov obyvateľom prihláseným k pobytu na Obecnom úrade.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia úradnej korešpondencie,

bežné osobné údaje

3 roky
18 dní na úradnej tabuli

Úradná tabuľa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty

Všeobecné nariadenie oochrane údajovč. 2016/679 článok 6,ods. 1, písm. c), Zákon č. 395/2002 Z. z.o archívoch a registratúrach ao doplnení niektorých zákonov,v znení neskorších predpisov. Zákon č. 305/2013 Z. z. oelektronickej podobe výkonupôsobnosti orgánov verejnejmoci a o zmene a doplneníniektorých zákonov(zákon o e-Governmente)

fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia úradnej korešpondencie,

bežné osobné údaje, osobné údaje osobitnej kategórie

3 roky

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Agenda poskytovania informácií

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo súhlas dotknutej osoby

fyzické osoby – žiadateľ, dotknuté osoby podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (vrátane osobných údajov o zamestnancoch)

bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje žiadateľa a bežné osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou osobou na základe zákona alebo predchádzajúceho písomného súhlasu5 rokov

žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Poskytovanie informácií

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisovZákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Osoby podliehajúce povinnosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

bežné osobné údaje

5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

Úradná tabuľa, webové sídlo prevádzkovateľa, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vybavovanie sťažností

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach  v znení neskorších predpisov

Osoby, ktoré podali sťažnosť a osoby, ktorých sa sťažnosť týka

bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu

5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. a zákona 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

fyzické osoby, ktoré podali podnet a ktoré sú prešetrované podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zamestnanci a ďalšie osoby v súvislosti s prešetrovaním podnetu

bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu3 rokovúčastníci konania

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Bezpečnosť

Sieťová bezpečnosť a objektová bezpečnosť (Povolenie vstupu do budovy - návštevník)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. e), spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa

zamestnanci, zamestnanci dodávateľov poskytujúcich podporu v systémoch

bežné osobné údaje

1 roksprostredkovateľ (napríklad SBS)

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Kamerový systém – monitorovanie priestorov prevádzkovateľa

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. e) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zamestnanci, osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestoroch

zamestnanci, osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestoroch

6 dni

Kamerový systém – monitorovanie verejne prístupných miest za účelom bezpečnosti

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. e) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestoroch

osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestoroch

6 dni

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Kamerový systém – zavedenie kontrolného mechanizmu prostredníctvom kamerového systému

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. f), zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestoroch

osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestoroch

6 dni

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Zavedenie kontrolného mechanizmu prostredníctvom monitorovaných pridelených IT prostriedkov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. f), zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestoroch

osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestoroch

1 rok

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Dobrovoľný hasičský zbor

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. b) Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru

bežné osobné údaje

10 rokov

MV SR, Oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Civilná ochrana – zabezpečenie podmienok na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí

13, ods. 1, písm. c) a e) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov  Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v obci

bežné osobné údaje

10 rokov

MV SR, Oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Agenda miestnych daní a poplatkov

Miestne dane a poplatky

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a stavebné odpady Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Osoby podliehajúce povinnosti platiť miestne dane a poplatky

meno, priezvisko a titul rodné číslo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, číslo telefónu, číslo účtu, kód banky, e-mailová adresa

10 rokov

Daňový úrad, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Daň za užívanie verejného priestranstva

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Osoby podliehajúce povinnosti platiť miestne dane a poplatky

bežné osobné údaje

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Evidencia predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Osoby podliehajúce povinnosti platiť miestne dane a poplatky

bežné osobné údaje

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Evidencia psov a daň za psa

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Osoby podliehajúce povinnosti platiť miestne dane a poplatky

bežné osobné údaje

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Evidencia daňových dlžníkov obce

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. e) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov

Fyzické osoby majúce nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch

bežné osobné údaje

Do uhradenia dlžnej sumy

Úradná tabuľa, webové sídlo prevádzkovateľa, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Agenda životného prostredia

Rozhodovanie vo veciach životného prostredia

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z .z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole, znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia

Fyzické osoby, voči ktorým sa vedie rozhodovanie vo veciach životného prostredia na obecnom úrade v obci

bežné osobné údaje

10 rokov

Ministerstvo životného prostredia SR, Okresný úrad, sťažovateľ, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Konanie a rozhodovanie v oblasti výrubu a ochrany drevín

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vyhláška MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Účastníci konania

bežné osobné údaje

10 rokov

Účastníci konania, okresný úrad

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Konanie a rozhodovanie v oblasti preneseného výkonu štátnej vodnej správy

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Účastníci konania

bežné osobné údaje

10 rokov

Účastníci konania, okresný úrad

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Riešenie podnetov v oblasti nelegálnych skládok

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene doplnení niektorých zákonov

Účastníci konania

bežné osobné údaje

10 rokov

Účastníci konania, okresný úrad

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Agenda stavebného úradu

Spoločný úrad Stará Ľubovňa

Oznámenia a evidencia k uskutočneniu drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacím prácam

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

stavebníci (resp. navrhovatelia), účastníci konaní v zmysle stavebného zákona

bežné osobné údaje

10 rokov

stavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Rozhodovanie v rámci územného konania

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

stavebníci (resp. navrhovatelia), účastníci konaní v zmysle stavebného zákona

bežné osobné údaje

20 rokov

stavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Stavebné konania vrátane zmien stavby pred dokončení  a predĺženia platnosti stavebného povolenia

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

stavebníci (resp. navrhovatelia), účastníci konaní v zmysle stavebného zákona

bežné osobné údaje

20 rokov

stavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Rozhodovanie v rámci kolaudačného konania

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

stavebníci (resp. navrhovatelia), účastníci konaní v zmysle stavebného zákona

bežné osobné údaje

20 rokov

stavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Konanie o odstránení stavby

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

stavebníci (resp. navrhovatelia), účastníci konaní v zmysle stavebného zákona

bežné osobné údaje

10 rokov

stavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Štátny stavebný dohľad (ohliadky a miestne zisťovania, vstup na pozemky a do stavieb, výzvy na nariadenie nápravy, zastavenie prác...)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

stavebníci (resp. navrhovatelia), účastníci konaní v zmysle stavebného zákona

bežné osobné údaje

10 rokov

stavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vyvlastňovacie konania

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

stavebníci (resp. navrhovatelia), účastníci konaní v zmysle stavebného zákona

bežné osobné údaje

10 rokov

stavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Priestupky / správne delikty v rámci stavebného konania

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

stavebníci (resp. navrhovatelia), účastníci konaní v zmysle stavebného zákona

bežné osobné údaje

5 rokov

stavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Záväzné stanoviská

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

stavebníci (resp. navrhovatelia), účastníci konaní v zmysle stavebného zákona

bežné osobné údaje

10 rokov

stavebníci (resp. navrhovatelia), dotknuté orgány, účastníci konaní, ŠSD a adresáti opatrení, orgány verejnej moci a obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Agenda obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Fyzické osoby, o ktorých sa vedie konanie alebo sú prejedávané orgánmi obce, poslanci

bežné osobné údaje, osobitná kategória10 rokov

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Uznesenia a materiály k obecnému zastupiteľstvu

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Osoby, ktorých osobné údaju sa nachádzajú v uzneseniach a materiáloch obecného zastupiteľstva

bežné osobné údaje

10 rokov

Webové sídlo prevádzkovateľa, poslanci obecného zastupiteľstva

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Evidencia poslancov obecného zastupiteľstva a členovia komisií - poslanci

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Poslanci obecného zastupiteľstva

bežné osobné údaje, titulu, mena a priezviska, fotografie poslancov obecného zastupiteľstva

10 rokov, počas výkonu funkcie poslanca na úradnej tabuli a webovom sídle

Webové sídlo prevádzkovateľa, úradná tabuľa,

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Právna agenda

Evidencia podujatí (Splnenie zákonnej povinnosti pri evidencii podujatí, ktoré boli v zmysle právnych predpisov ohlásené obci.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov zákon č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach v znení neskorších predpisov zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí v znení neskorších predpisov zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve

Fyzická osoba – usporiadateľ

bežné osobné údaje

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Petičné právo (Vedenie agendy potrebnej k prijatiu petície, ktorá bola doručená prevádzkovateľovi a ten je povinný petíciu prijať a vybaviť.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v obci

bežné osobné údaje

5 rokov

iný oprávnený orgán štátu, webové sídlo prevádzkovateľa, úradná tabuľa obce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Uzatváranie zmluvných vzťahov (Zmluvné vzťahy)

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. b) zmluva a predzmluvné vzťahy zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestoroch priestorov v znení neskorších predpisov zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení  neskorších predpisov zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Osoby uzatvárajúce zmluvné a predzmluvné vzťahy s prevádzkovateľom

bežné osobné údaje

5 rokov

Webové sídlo, Centrálny register zmlúv

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Evidencia zmlúv

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. b), zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Osoby uzatvárajúce zmluvné a predzmluvné vzťahy s prevádzkovateľom

bežné osobné údaje

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Správne a iné konania (Rozhodovanie a vedenie správneho alebo iného konania, v ktorom rozhoduje obec.)

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok Zákon č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)

fyzické osoby, ktoré podali návrh na začatie správneho alebo iného konania, v ktorom rozhoduje obec alebo mesto a iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutné spracúvať pri vedení správneho alebo iného konania pri plnení zákonných povinností prevádzkovateľa

bežné osobné údaje osobitné kategórie osobných údajov

10 rokov

OČTK, sťažovateľ, osoba voči, ktorej sa vedie správne konanie iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Prejednávanie priestupkov v pôsobnosti obce

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Účastníci konania

bežné osobné údaje osobitné kategórie osobných údajov

5 rokov

Účastníci konania

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Evidencia priestupkov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Osoby vedené v evidencii priestupkov

bežné osobné údaje

5 rokov

OČTK, osoba voči, ktorej sa vedie konanie, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Súdne spory

Všeobecné nariadenie oochrane údajovč. 2016/679 článok 6,ods. 1, písm. c), Zákon č.č. 160/2015 Z. z. Civilnýsporový poriadok,Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporovýporiadok,zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Účastníci konania

bežné osobné údaje osobitné kategórie osobných údajov

10 rokov

Účastníci konania

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Exekúcie

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. e), zákon č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

fyzická osoba - účastník exekučného konania, štatutárny orgán alebo iná osoba oprávnená konať v mene účastníka konania (vrátane zamestnanca, ak je zamestnávateľ povinným pre vykonanie exekučného príkazu)

identifikačné a kontaktné údaje, údaje v upovedomení o začatí exekúcie, údaje uvedené v správe o stave exekúcie, údaje uvedené v exekučný príkaz, iné údaje uvedené v exekučnom konaní

10 rokov

osoby oprávnené v zmysle príslušných predpisov, notári

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) o ochrane údajov č. 2016/679

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby

titul, meno, priezvisko, adresa a iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby

5 rokov

fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Kultúrno-spoločenská agenda

Archívne účely

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), článok 89 zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 9 ods. 2 písm. j), pre osobitné kategórie osobných údajov

žiadatelia o prístup k archívnym dokumentom fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú súčasťou registratúrnych záznamov

bežné osobné údaje osobitné kategórie osobných údajov

Trvalá doba archivácie

Štátny archív, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Kronika - historické účely

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), článok 89 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 9 ods. 2 písm. j), pre osobitné kategórie osobných údajov

Osoby uvedené v obecných kronikách

bežné osobné údaje osobitné kategórie osobných údajov

Trvalá doba archivácie

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Štatistické účely

13, ods. 1, písm. c) a e) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 89 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 9 ods. 2 písm. j), pre osobitné kategórie osobných údajov

Osoby, ktorých sa týka štatistické zisťovanie

bežné osobné údaje osobitné kategórie osobných údajov

Trvalá doba archivácie

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Dokumentovanie spoločenského života v obci a kultúrnych podujatí

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679, článok 6, ods. 1, písm. a) a e) Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679, článok 89, § 78, ods. 1, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Osoby podieľajúce sa na dokumentovaní života v obci na webovom sídle obce alebo sociálnych sieťach

bežné osobné údaje

3 roky alebo do odvolania Súhlasu, V prípade čl. 6/1e – trvalá doba archivácie

prevádzkovateľa – zverejňovanie fotografií a audiovizuálneho záznamu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Oceňovanie osôb a udeľovania cien

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. e) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Osoby, ktorým sa udeľuje cena, zákonný zástupca, osoby, ktorá je nominovaná na cenu, Osoba, ktorá nominuje na cenu

bežné osobné údaje

5 rokov

Webové sídlo prevádzkovateľa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Organizovanie športových podujatí

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. b) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Fyzické osoby, ktorým sa udeľuje ocenenie

bežné osobné údaje

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. b) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Fyzické osoby, ktorým sa udeľuje ocenenie

bežné osobné údaje

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Organizovanie a vyhodnocovanie súťaží

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. a)

Fyzické osoby, ktoré sa prihlásia do súťaže

bežné osobné údaje

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Organizovanie a vyhodnocovanie súťaží

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. a)

Fyzické osoby, ktoré sa prihlásia do súťaže

bežné osobné údaje

10 rokov

Webové sídlo prevádzkovateľa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Agenda sociálnej starostlivosti

Poskytnutie jednorazového finančného príspevku v hmotnej núdzi

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

žiadatelia o jednorazovú finančnú výpomoc, ktorí sú súčasne poberatelia dávky v hmotnej núdzi

bežné osobné údaje

3 roky

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Dotácie na stravu a školské pomôcky (Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a vzdelávanie v materskej škole alebo na prípravu na vyučovanie a na vyučovanie v základnej škole. Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda a iného jedla.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

žiaci škôl na ktorých sa dotácia žiada, ich zákonní zástupcovia

bežné osobné údaje

10 rokov

UPSVaR SR

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Osobitný príjemca (Poskytovanie dávky v hmotnej núdzi a poskytovanie príspevku na dieťa prostredníctvom osobitného príjemcu.)

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

FO - rodičia, ktorým ÚPSVaR nariadil výchovné opatrenie - určenie osobitného príjemcu na poukazovanie príspevku na dieťa, FO – ktorým ÚPSVaR poskytuje dávku v hmotnej núdzi a nariadil inštitút osobitného príjemcu

bežné osobné údaje, osobitná kategória

5 rokov

UPSVaR SR

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela (Ochrana práv a právom chránených záujmov dieťaťa opatreniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.)

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb

FO – rodičia a deti, ktorým bolo nariadené opatrenie

bežné osobné údaje, osobitná kategória

10 rokov

UPSVaR SR

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Zákonný opatrovník a procesný opatrovník (Zastupovanie fyzickej osoby v konaniach pred súdom a inými orgánmi štátu.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 40/1964 Zb.  v znení neskorších predpisov zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok

fyzická osoba, ktorej súd ustanovil za opatrovníka orgán miestnej správy osoby, o ktorých sa rozhoduje v konaní pred súdom (napr. pri obmedzení v spôsobilosti na právne úkony sa)

bežné osobné údaje

10 rokov

Súdy SR a iné oprávnené orgány štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Pozývanie občanov s trvalým pobytom v obci na kultúrne podujatia a zasielanie gratulačných listov občanom, ktorí dosiahli životné jubileum

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. e) zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Osoby s trvalým pobytom v obci

bežné osobné údaje

1 rok

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Žiadatelia o poskytnutie sociálnej služby a ich rodinní príslušníci

bežné osobné údaje

10 rokov

Zariadenie sociálnych služieb

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Bytová agenda

Evidencia poradia uchádzačov o byt

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. b) a c) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších prepisov

Fyzické osoby, ktoré sú žiadateľmi o byt

bežné osobné údaje

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Nájom obecných bytov (Uzatváranie zmluvných vzťahov pri prenájme obecných bytov.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. b) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších prepisov Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Fyzické osoby, ktoré sú zmluvnou stranou nájomného vzťahu a spolubývajúce osoby

bežné osobné údaje

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Nájom pozemkov a stavieb a ostatných nehnuteľností

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. b) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Fyzické osoby, ktoré sú zmluvnou stranou nájomného vzťahu

bežné osobné údaje

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Štátny fond rozvoja bývania

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) Zákon č. 150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

Správcovia bytových domov, žiadatelia

bežné osobné údaje

10 rokov

Webové sídlo prevádzkovateľa, Ministerstvo dopravy a výstavby SR – Štátny fond rozvoja bývania

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Agenda školského úradu

Spoločný úrad Ľubotín

Evidencia detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Deti a žiaci vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky

bežné osobné údaje

5 rokov

Samosprávny kraj, Štátna školská inšpekcia

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Oznámenie o plnení povinnej školskej dochádzky v inom školskom obvode (Dodržiavanie zákonnej povinnosti pri oznamovaní plnenia povinnej školskej dochádzky v inom školskom obvode.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Deti a žiaci, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku v inom školskom obvode ako je školský obvod v mieste ich trvalého bydliska

bežné osobné údaje

5 rokov

Obec, v ktorej má žiak trvalé bydlisko

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Kontrola plnenia povinnej školskej dochádzky (Dodržiavanie zákonnej povinnosti pri kontrole plnenia povinnej školskej dochádzky.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Deti a žiaci vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky

bežné osobné údaje

5 rokov

Samosprávny kraj, Štátna školská inšpekcia, UPSVaR

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Evidencia riaditeľov škôl v pôsobnosti školského úradu (Plnenie zákonnej povinnosti pri evidencii riaditeľov škôl v pôsobnosti školského úradu v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.).

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Riaditelia škôl v pôsobnosti školského úradu

bežné osobné údaje

5 rokov

Samosprávny kraj, Štátna školská inšpekcia

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Kontrola dochádzky detí v materských školách bez právnej subjektivity

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Deti navštevujúce materské školy bez právnej subjektivity, v pôsobnosti zriaďovateľa

bežné osobné údaje

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Školské zariadenie v pôsobnosti obce (ZŠ, MŠ bez IČO)

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu (elektronická triedna kniha, elektronická evidencia dochádzky, triedny výkaz, katalógový list žiaka)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), článok 9 ods.2 písm. g), zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

Deti a žiaci školy a ich zákonní zástupcovia

bežné osobné údaje, osobitná kategória

10 rokov

Centrálny register MŠ SR, Samosprávny kraj, Štátna školská inšpekcia, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Evidencia stravníkov v školskej jedálni

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), článok 9 ods.2 písm. g), zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

Deti a žiaci školy a ich zákonní zástupcovia

bežné osobné údaje, osobitná kategória

5 rokov

Centrálny register MŠ SR, Samosprávny kraj, Štátna školská inšpekcia, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Rada školy

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), článok 9 ods.2 písm. g), zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

Zákonní zástupcovia detí, pedagogický zbor, zástupcovia zriaďovateľa

bežné osobné údaje

10 rokov

Webové sídlo

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Uchovávanie kópie zdravotného preukazu dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pri poskytnutí prvej pomoci dieťaťu v škole počas vyučovacieho procesu i mimo školy na výletoch, exkurziách, súťažiach a iných školských podujatiach.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. e) zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

Deti a žiaci školy

bežné osobné údaje

Fotokópia bude uchovávaná po dobu dochádzky v predškolskom a/alebo školskom zariadení.

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Propagácia školy na webovom sídle prevádzkovateľa

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. a) a e) § 78 ods. 1, 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osoby podieľajúce sa na propagácii školy na webovom sídle školy alebo sociálnych sieťach

bežné osobné údaje

3 roky alebo do odvolania
súhlasu

Webové sídlo prevádzkovateľa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Propagácia školy v priestoroch školy

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. e) zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

Osoby podieľajúce sa na propagácii školy na webovom sídle školy alebo sociálnych sieťach

bežné osobné údaje

3 roky

Zverejňovanie v priestoroch školy

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Uverejňovanie literárnych, výtvarných,  hudobných, ručných prác

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. e) zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

žiaci

bežné osobné údaje

5 rokovWebové sídlo, profily na sociálnych sieťach zriadených prevádzkovateľom

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Agenda dopravy

Povoľovanie na úseku správy miestnych komunikácií II. a III. triedy

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e) zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

Fyzická osoba žiadateľ

bežné osobné údaje

10 rokov

Žiadatelia

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Správa miestnych komunikácií (Zabezpečenie výkonu niektorých práv a povinností vlastníka a správcu ciest v súvislosti s ich údržbou v zmysle Cestného zákona.).

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e) zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

Fyzická osoba žiadateľ, sťažovateľ

bežné osobné údaje

10 rokov

žiadateľ, sťažovateľ

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Povolenie na zvláštne užívanie komunikácie (Vydávanie povolení na zvláštne užívanie komunikácií v pôsobnosti prevádzkovateľa.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e) zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

Fyzická osoba žiadateľ

bežné osobné údaje

10 rokov

PZ

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Obecný cintorín

Prenajímanie hrobových miest

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. b) zmluvné a predzmluvné vzťahy zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

Osoby uzatvárajúce zmluvné a predzmluvné vzťahy s prevádzkovateľom, osobné údaje zomretých osôb

bežné osobné údaje

10 rokov

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Evidencia hrobových miest

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) zmluvné a predzmluvné vzťahy zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

Osoby uzatvárajúce zmluvné a predzmluvné vzťahy s prevádzkovateľom, osobné údaje zomretých osôb

bežné osobné údaje, osobitná kategória

10 rokov

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Podnikateľská činnosť

Ochrana spotrebiteľa

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Štatutárny zástupca oznamovateľa, Vedúci prevádzky

bežné osobné údaje

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Povoľovanie na úseku hazardných hier

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov

Štatutárny zástupca žiadateľa

bežné osobné údaje

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Povoľovanie na úseku podnikania (predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach) v obci

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 178/2005 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov

Štatutárny zástupca oznamovateľa, Vedúci prevádzky

bežné osobné údaje

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov

Samostatne hospodáriaci roľníci

bežné osobné údaje

10 rokov

Finančné riaditeľstvo, orgán štátnej štatistiky

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Všeobecná agenda úradu

Hlavný kontrolór (Zabezpečenie činností k overovaniu hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon .č 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p., zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Osoby s trvalým pobytom a prechodným pobytom v obci a ďalšie osoby, ktorých sa týka kontrolná činnosť a výkon funkcie hlavného kontrolóra obce

bežné osobné údaje

10 rokov

Finančná správa SR, sťažovateľ, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Verejné obstarávanie (Zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.)

Všeobecné nariadenie oochrane údajovč. 2016/679 článok 6,ods. 1, písm. c) a e), Zákonč. 343/2015 Z. z. overejnom obstarávanív znení neskoršíchpredpisov

Fyzická osoba žiadateľ, štatutárny zástupca oznamovateľa

bežné osobné údaje

10 rokov

OČTK, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Poskytovanie príspevkov a dotácií (Poskytovanie príspevkov a dotácií žiadateľom za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Štatutárny orgán žiadateľa, Žiadateľ Autor projektu, Účastník projektu

bežné osobné údaje

10 rokov

Webové sídlo

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Spracovanie účtovných dokladov (Vedenie účtovníctva)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zamestnanci, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť správny poplatok, fyzické osoby, ktorým boli uložené sankcie

bežné osobné údaje

10 rokov

daňový úrad, iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Personálna a mzdová agenda

Výber zamestnancov

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

uchádzači o zamestnanie

osobné údaje uvedené v životopise, osobné údaje uvedené vo výpise z registra trestov, doklad o dosiahnutom vzdelaní

1 rok

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Adaptačný proces (vzdelávanie zamestnancov)

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvný vzťah

zamestnanci

bežné osobné údaje (záznamy o školeniach)

5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

MV SR,   iné oprávnené orgány štátu, ak poskytovanie údajov prebieha na základe pravidelnej zákonnej povinnosti

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Plnenie povinností zamestnávateľa  súvisiacich s pracovno-právnym vzťahom a obdobným vzťahom (vrátane elektronickej evidencie zamestnanca a evidencie pracovneho času)

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvný vzťah,

uchádzači o zamestnanie, zamestnanci úradu, manželia alebo manželky zamestnancov úradu, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci úradu

bežné osobné údaje ako mzdové údaje, údaje o predchádzajúcom zamestnaní, údaje o pracovnej neschopnosti, o dôležitých osobných prekážkach v práci, o zmenenej pracovnej schopnosti,  tieto údaje môžu obsahovať aj údaje o zdraví (osobitná kategória osobných údajov)

70 rokov (vo verejnom záujme)

zástupcovia zamestnancov, iné oprávnené orgány štátu, ak poskytovanie údajov prebieha na základe pravidelnej zákonnej povinnosti

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zamestnanci úradu, manželia alebo manželky zamestnancov úradu, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci úradu

bežné osobné údaje, údaje o priznaní dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky

10 rokov

sociálna poisťovňa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zamestnanci úradu, manželia alebo manželky zamestnancov úradu, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci úradu

bežné osobné údaje

10 rokov

zdravotná poisťovňa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov § 229 až § 250 a zákona č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Kolektívna zmluva

zamestnanci úradu

bežné osobné údaje, údaje o členstve v odborovej organizácii v rozsahu zákonného oprávnenia (osobitná kategória osobných údajov), údaje o priznaní dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne

10 rokov

zástupcovia zamestnancov, zamestnanci, rodinní príslušníci zamestnancov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia, zabezpečenie úloh súvisiacich so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 (písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Covid-19

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) v spojení s §13, ods. 1, písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov, Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 9, ods. 2, písm. g) v spojení s §16, ods. 2, písm. g) Zákona o ochrane osobných údajov, Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzoveho stavu v znení neskorších predpisov, § 250b, ods. 6 a ods. 7 Zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce, § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

zamestnanci úradu

bežné osobné údaje, osobitná kategória

5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

školiaci subjekt, zamestnávateľ, technik BOZP, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Branná povinnosť

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zamestnanci úradu

bežné osobné údaje, výkon služby v služobnom pomere

50 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

Okresný úrad, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Plnenie daňových povinností

zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

zamestnanci úradu

bežné osobné údaje, údaje o príjmoch

10 rokov

daňový úrad

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Mzdová politika zamestnávateľa

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

zamestnanci úradu, vyživované deti zamestnancov, bývalí zamestnanci

bežné osobné údaje, napríklad identifikačné údaje, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti,  údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, deň začiatku výkonu štátnej služby alebo pracovnej činnosti, údaje o vyživovaných deťom v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, výška príspevku zamestnanca a zamestnávateľa do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, platbe členského príspevku odborovej organizácii, rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, údaje o zamestnávateľovi

50 rokov

Zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad, DDS,

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

(uchádzači o zamestnanie)

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov, Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje s cieľom realizácie budúcich pracovnoprávnych vzťahov.

Pre účely tohto vyhlásenia sa za uchádzača o zamestnanie považuje každá osoba, ktorá sa prihlásila do výberu vhodných uchádzačov o zamestnanie, vrátane výkonu práce vo verejnom záujme (ďalej len „zamestnanie“) vyhláseného Prevádzkovateľom alebo priamo Prevádzkovateľovi (bez vyhláseného výberu) písomnou formou, elektronickou formou prostredníctvom niektorého z inzertných portálov alebo emailom. Toto vyhlásenie vysvetľuje, ako budeme používať Vaše osobné údaje získané priamo od Vás v priebehu výberu vhodného uchádzača až do jeho ukončenia. 

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Vážený uchádzač,

Vaše osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ s cieľom zabezpečenia realizácie budúcich pracovnoprávnych vzťahov. Vaše osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ len na základe zákonných podmienok (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktoré vyplývajú z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákonník práce, Zákon o výkone práce vo verejnom záujme). Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov. 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre Prevádzkovateľa - sprostredkovateľmi (napr. zmluvná SBS služba a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní.

Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom majú v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa iba osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov.

I.  UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia najmä k zabezpečeniu ich dostupnosti v prípade potencionálneho bezpečnostného incidentu (narušenie integrity, dôvernosti alebo dostupnosti osobných údajov). Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. 

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracúvania ako sú uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že Vaše údaje uchováme 1 rok od ukončenia výberu vhodného uchádzača, v prípade, že ste zaradený do databázy vhodných uchádzačov Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania obojstranného záujmu. V prípade, že sa stanete našim zamestnancom, o ďalšom spracúvaní Vašich osobných údajov budete vhodným spôsobom informovaný ešte pred prijatím do zamestnania. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať po dlhšiu dobu po ukončení výberu v prípade uplatňovania právnych nárokov Prevádzkovateľa.

II. ÚČELY SPRACÚVANIA

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na účel realizácie výberu vhodného uchádzača na základe oprávnenia, ktorým je zmluvný a predzmluvný vzťah, ktorého ste ako dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán, v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných pre realizáciu výberu vhodného uchádzača môže mať za následok nevykonanie výberu, nemožnosť posúdenia schopností a kvalít uchádzača. V prípade úspešne absolvovaného výberu budú Vaše osobné údaje ďalej spracúvané, na základe zásady zlučiteľnosti účelov, na účely realizácie pracovnoprávneho vzťahu.

Na účely výberu vhodného uchádzača nespracúva Prevádzkovateľ osobitnú kategóriu Vašich osobných údajov (citlivé údaje).

III. VAŠE PRÁVA

IV. KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY