Základná škola s materskou školou, Hlavná 175, Malčice

Aktualizované dňa 25. augusta 2023

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Vážení rodičia,

v súvislosti so spracovaním osobných údajov zo strany prevádzkovateľa Vám ako zákonným zástupcom dieťaťa týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Vaše osobné údaje a osobné údaje Vášho dieťaťa (ďalej len „osobné údaje“) spracúvame s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností prevádzkovateľa, ako aj na ďalšie účely nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov, na základe súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok (právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona č. . 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Školský zákon). Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb - sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní (podrobnosti o poskytnutí osobných údajov pri jednotlivých účeloch spracúvania).

Osobné údaje sú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom majú v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa iba osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov.

Osobné údaje sú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú osobné údaje úplne vymazané akonáhle to v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia najmä k zabezpečeniu ich dostupnosti v prípade potencionálneho bezpečnostného incidentu (narušenie integrity, dôvernosti alebo dostupnosti osobných údajov). Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. 

Na realizáciu niektorých úkonov vyplývajúcich zo zákonných povinnosti prevádzkovateľa je poskytnutie osobných údajov zákonnou povinnosťou dotknutej osoby a toto poskytnutie osobných údajov je tiež nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok ukončenie alebo nerealizáciu úkonov vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných predpisov (napríklad nevyplatenie finančných nárokov) a pod.

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto dokumente, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie).

Tento dokument bude aktualizovaný (napr. na základe zosúladenia so zmenou právnej úpravy) aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na našom webovom sídle alebo priamo u nás. Táto verzia bola vydaná dňa 14.4.2020.

Účely spracúvania osobných údajov, lehoty uchovávania, právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame na účely, ktoré sú bližšie definované v prílohe tohto Vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov. V prílohe sú prehľadne a zrozumiteľne uvedené všetky informácie v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Zodpovedná osoba

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Mail:  zodpovednaosoba@ppprotect.sk Korešpondenčná adresa:   PP Protect s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Súhlas

V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych a oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

Účel spracúvaniaPrávny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)
Kategórie dotknutých osôbKategória osobných údajovLehota na výmaz OÚKategória príjemcovOznačenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácieBezpečnostné opatrenia (technické a organizačné)

Školské evidencie

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu (elektronická triedna kniha, elektronická evidencia dochádzky, triedny výkaz, katalógový list žiaka)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), článok 9 ods.2 písm. g), zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

Deti a žiaci školy a ich zákonní zástupcovia

bežné osobné údaje, osobitná kategória

10 rokov

Centrálny register MŠ SR, Samosprávny kraj, Štátna školská inšpekcia, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Školský psychológ

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), článok 9 ods.2 písm. g), zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

Deti a žiaci školy a ich zákonní zástupcovia

bežné osobné údaje, osobitná kategória

20 rokov od posledného
vyšetrenia

Centrálny register MŠ SR, Samosprávny kraj, Štátna školská inšpekcia, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Výchovný poradca

článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

Deti a žiaci školy a ich zákonní zástupcovia

bežné osobné údaje, osobitná kategória

20 rokov od posledného
vyšetrenia

Centrálny register MŠ SR, Samosprávny kraj, Štátna školská inšpekcia, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Evidencia stravníkov v školskej jedálni

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), článok 9 ods.2 písm. g), zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

Deti a žiaci školy a ich zákonní zástupcovia

bežné osobné údaje, osobitná kategória

5 rokov

Centrálny register MŠ SR, Samosprávny kraj, Štátna školská inšpekcia, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Rada školy

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), článok 9 ods.2 písm. g), zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

Zákonní zástupcovia detí, pedagogický zbor, zástupcovia zriaďovateľa

bežné osobné údaje

10 rokov

Webové sídlo

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Školská knižnica

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. b) zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Osoby žiadajúce o zapožičanie kníh a tlačených médií

bežné osobné údaje

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Propagácia školy na webovom sídle prevádzkovateľa

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. a) a e) § 78 ods. 1, 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osoby podieľajúce sa na propagácii školy na webovom sídle školy alebo sociálnych sieťach

bežné osobné údaje

3 roky alebo do odvolania
súhlasu

Webové sídlo prevádzkovateľa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Propagácia školy v priestoroch školy

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. e) zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

Osoby podieľajúce sa na propagácii školy na webovom sídle školy alebo sociálnych sieťach

bežné osobné údaje

3 roky

Zverejňovanie v priestoroch školy

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Uverejňovanie literárnych, výtvarných,  hudobných, ručných prác

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. e) zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

žiaci

bežné osobné údaje

5 rokovWebové sídlo, profily na sociálnych sieťach zriadených prevádzkovateľom

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Pošta a registratúra

Správa registratúry

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia úradnej korešpondencie, fyzické osoby vrátane zamestnancov, rodinných príslušníkov zamestnancov pri uchovávaní registratúrnych záznamov určených na likvidáciu, resp. archiváciu vo verejnom záujme

bežné osobné údaje, osobné údaje osobitnej kategórie

evidencia sa uchováva 10 rokov po ukončení evidencieMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt,

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty

Všeobecné nariadenie oochrane údajovč. 2016/679 článok 6,ods. 1, písm. c), Zákon č. 395/2002 Z. z.o archívoch a registratúrach ao doplnení niektorých zákonov,v znení neskorších predpisov. Zákon č. 305/2013 Z. z. oelektronickej podobe výkonupôsobnosti orgánov verejnejmoci a o zmene a doplneníniektorých zákonov(zákon o e-Governmente)

fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia úradnej korešpondencie,

bežné osobné údaje, osobné údaje osobitnej kategórie

3 roky

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Agenda poskytovania informácií

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo súhlas dotknutej osoby

fyzické osoby – žiadateľ, dotknuté osoby podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (vrátane osobných údajov o zamestnancoch)

bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje žiadateľa a bežné osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou osobou na základe zákona alebo predchádzajúceho písomného súhlasu5 rokov

žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Poskytovanie informácií

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisovZákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Osoby podliehajúce povinnosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

bežné osobné údaje

5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

Webové sídlo prevádzkovateľa,  iný oprávnený orgán štátu 

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Poskytovanie informácií prostredníctvom kontaktného formulára

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. a)

fyzické osoby – žiadateľ, 

bežné osobné údaje

3 rokov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vybavovanie sťažností

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach  v znení neskorších predpisov

Osoby, ktoré podali sťažnosť a osoby, ktorých sa sťažnosť týka

bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu

5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. a zákona 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

fyzické osoby, ktoré podali podnet a ktoré sú prešetrované podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zamestnanci a ďalšie osoby v súvislosti s prešetrovaním podnetu

bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu3 rokovúčastníci konania

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  podľa Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby

titul, meno, priezvisko, adresa a iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby

5 rokov

fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Bezpečnosť

Sieťová bezpečnosť a objektová bezpečnosť (Povolenie vstupu do budovy - návštevník)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. e), spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa

zamestnanci, zamestnanci dodávateľov poskytujúcich podporu v systémoch

bežné osobné údaje

1 roksprostredkovateľ (napríklad SBS)

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Kamerový systém – monitorovanie priestorov školského zariadenia

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. e) zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Zákona č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí v znení neskorších predpisov

Obrazový záznam dotknutých osôb pohybujúcich sa v monitorovaných priestoroch

bežné osobné údaje

6 dni

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Všeobecná agenda

Spracovanie účtovných dokladov (Vedenie účtovníctva)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zamestnanci, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť správny poplatok, fyzické osoby, ktorým boli uložené sankcie

bežné osobné údaje

10 rokov

daňový úrad, iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Exekúcie

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

identifikačné a kontaktné údaje, údaje v upovedomení o začatí exekúcie, údaje uvedené v správe o stave exekúcie, údaje uvedené v exekučný príkaz, iné údaje uvedené v exekučnom konaní

10 rokov

osoby oprávnené v zmysle príslušných predpisov, notári

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Zmluvné vzťahy

článok 6, ods. 1, písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zmluva a predzmluvné vzťahy zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Osoby uzatvárajúce zmluvné a predzmluvné vzťahy s prevádzkovateľom

bežné osobné údaje

10 rokov

Finančná správa, OČTK, Exekútor, sťažovateľ, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Personálna a mzdová agenda

Výber zamestnancov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zákon č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

uchádzači o zamestnanie

1 rok

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Adaptačný proces (vzdelávanie zamestnancov)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvný vzťah zákon č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zamestnanci

bežné osobné údaje (záznamy o školeniach)

5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

MŠ SR,   iné oprávnené orgány štátu, ak poskytovanie údajov prebieha na základe pravidelnej zákonnej povinnosti

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Plnenie povinností zamestnávateľa  súvisiacich s pracovno-právnym vzťahom a obdobným vzťahom (vrátane elektronickej evidencie zamestnanca a evidencie pracovneho času)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvný vzťah, zákon č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

uchádzači o zamestnanie, zamestnanci školy, manželia alebo manželky zamestnancov školy, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci školy

bežné osobné údaje ako mzdové údaje, údaje o predchádzajúcom zamestnaní, údaje o pracovnej neschopnosti, o dôležitých osobných prekážkach v práci, o zmenenej pracovnej schopnosti,  tieto údaje môžu obsahovať aj údaje o zdraví (osobitná kategória osobných údajov)

70 rokov (vo verejnom záujme)

zástupcovia zamestnancov, iné oprávnené orgány štátu, ak poskytovanie údajov prebieha na základe pravidelnej zákonnej povinnosti

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zamestnanci školy, manželia alebo manželky zamestnancov školy, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci školy 

bežné osobné údaje, údaje o priznaní dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky

10 rokov

sociálna poisťovňa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zamestnanci školy, manželia alebo manželky zamestnancov školy, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci školy 

bežné osobné údaje

10 rokov

zdravotná poisťovňa

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov § 229 až § 250 a zákona č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Kolektívna zmluva

bežné osobné údaje, údaje o členstve v odborovej organizácii v rozsahu zákonného oprávnenia (osobitná kategória osobných údajov), údaje o priznaní dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne

10 rokov

zástupcovia zamestnancov, zamestnanci, rodinní príslušníci zamestnancov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia, zabezpečenie úloh súvisiacich so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 (písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Covid-19

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) v spojení s §13, ods. 1, písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov, Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 9, ods. 2, písm. g) v spojení s §16, ods. 2, písm. g) Zákona o ochrane osobných údajov, Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzoveho stavu v znení neskorších predpisov, § 250b, ods. 6 a ods. 7 Zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce, § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

bežné osobné údaje, osobitná kategória

5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

školiaci subjekt, zamestnávateľ, technik BOZP, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Branná povinnosť

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

bežné osobné údaje, výkon služby v služobnom pomere

50 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

Okresný úrad, iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Plnenie daňových povinností

zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

bežné osobné údaje, údaje o príjmoch

10 rokov

daňový úrad

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Mzdová politika zamestnávateľa

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c), zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

bežné osobné údaje, napríklad identifikačné údaje, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti,  údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, deň začiatku výkonu štátnej služby alebo pracovnej činnosti, údaje o vyživovaných deťom v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, výška príspevku zamestnanca a zamestnávateľa do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, platbe členského príspevku odborovej organizácii, rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, údaje o zamestnávateľovi

50 rokov

Zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad, DDS,

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

(uchádzači o zamestnanie)

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov, Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje s cieľom realizácie budúcich pracovnoprávnych vzťahov.

Pre účely tohto vyhlásenia sa za uchádzača o zamestnanie považuje každá osoba, ktorá sa prihlásila do výberu vhodných uchádzačov o zamestnanie, vrátane výkonu práce vo verejnom záujme (ďalej len „zamestnanie“) vyhláseného Prevádzkovateľom alebo priamo Prevádzkovateľovi (bez vyhláseného výberu) písomnou formou, elektronickou formou prostredníctvom niektorého z inzertných portálov alebo emailom. Toto vyhlásenie vysvetľuje, ako budeme používať Vaše osobné údaje získané priamo od Vás v priebehu výberu vhodného uchádzača až do jeho ukončenia. 

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Vážený uchádzač,

Vaše osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ s cieľom zabezpečenia realizácie budúcich pracovnoprávnych vzťahov. Vaše osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ len na základe zákonných podmienok (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktoré vyplývajú z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákonník práce, Zákon o výkone práce vo verejnom záujme). Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov. 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre Prevádzkovateľa - sprostredkovateľmi (napr. zmluvná SBS služba a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní.

Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom majú v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa iba osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov.

I.  UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia najmä k zabezpečeniu ich dostupnosti v prípade potencionálneho bezpečnostného incidentu (narušenie integrity, dôvernosti alebo dostupnosti osobných údajov). Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. 

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracúvania ako sú uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že Vaše údaje uchováme 1 rok od ukončenia výberu vhodného uchádzača, v prípade, že ste zaradený do databázy vhodných uchádzačov Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania obojstranného záujmu. V prípade, že sa stanete našim zamestnancom, o ďalšom spracúvaní Vašich osobných údajov budete vhodným spôsobom informovaný ešte pred prijatím do zamestnania. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať po dlhšiu dobu po ukončení výberu v prípade uplatňovania právnych nárokov Prevádzkovateľa.

II. ÚČELY SPRACÚVANIA

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na účel realizácie výberu vhodného uchádzača na základe oprávnenia, ktorým je zmluvný a predzmluvný vzťah, ktorého ste ako dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán, v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných pre realizáciu výberu vhodného uchádzača môže mať za následok nevykonanie výberu, nemožnosť posúdenia schopností a kvalít uchádzača. V prípade úspešne absolvovaného výberu budú Vaše osobné údaje ďalej spracúvané, na základe zásady zlučiteľnosti účelov, na účely realizácie pracovnoprávneho vzťahu.

Na účely výberu vhodného uchádzača nespracúva Prevádzkovateľ osobitnú kategóriu Vašich osobných údajov (citlivé údaje).

III. VAŠE PRÁVA

IV. KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY