Dokumentácia GDPR

Metodické usmernenia

Metodické usmernenia úradu vydané v zmysle § 46 ods. 1 písm. m) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú priebežne aktualizované. Tieto aktualizácie reflektujú najmä na zmeny (novelizácie) právnych predpisov obsiahnutých v predmetných metodických usmerneniach, sú formálneho charakteru a teda nedochádza k zmene postojov a názorov úradu vyjadrených v aktualizovaných metodických usmerneniach.

Na národnej úrovni je ochrana osobných údajov zakotvená najmä v: