Zodpovedná osoba

Ukončenie poverenia zodpovednej osoby

Ako ukončiť poverenie zodpovednej osoby?

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú oprávnení kedykoľvek poverenie zodpovednej osoby odvolať, a to aj bez udania dôvodu.

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ majú právo odvolať poverenú zodpovednú osobu na základe vlastného rozhodnutia, avšak je potrebné aby dbali v tejto súvislosti na to, že pokiaľ majú poverenú zodpovednú osobu, sú povinní umožniť zodpovednej osobe nezávislý výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov a prijať jej oprávnené návrhy, pričom upozornenie na nedostatky alebo vyslovenie požiadavky zodpovednou osobou v súvislosti s plnením jej povinností podľa zákona o ochrane osobných údajov sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na konanie, ktoré by zodpovednej osobe spôsobilo ujmu.

Ak je zodpovednou osobou zamestnanec, skončí automaticky poverenie zodpovednej osoby spolu so skončením jeho pracovného pomeru?

Funkcia zodpovednej osoby, ktorá je zamestnancom prevádzkovateľa, automaticky skončí skončením pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, pokiaľ sa písomne nedohodnú na pokračovaní výkonu funkcie zodpovednej osoby.

Sú aj iné spôsoby ukončenia poverenia zodpovednej osoby?

Písomné poverenie zodpovednej osoby automaticky zaniká aj z nasledovných objektívnych dôvodov

  • smrť zodpovednej osoby
  • zánik prevádzkovateľa
  • zodpovedná osoba prestane spĺňať podmienky na vykonávanie funkcie zodpovednej osoby
  • uplynutie lehoty dvoch rokov, počas ktorých zodpovedná osoba nevykonávala svoju funkciu
  • prevzatie písomnej žiadosti zodpovednej osoby prevádzkovateľom o zrušenie jej poverenia na výkon funkcie zodpovednej osoby, ak nedošlo k inej dohode o lehote zániku.

Po odvolaní písomného poverenia alebo zániku písomného poverenia je potrebné vyriešiť otázku potreby novej zodpovednej osoby novým písomným poverením zodpovednej osoby.