Dokumentácia GDPR

Oprávnená osoba

Vzory poučení oprávnenej osoby

Vo vzťahu ku kontrole spracúvania osobných údajov oprávnená osoba kontrolovanej osoby má právo najmä:

  • na profesionálny prístup kontrolného orgánu pri výkone kontroly,
  • vyžadovať od kontrolného orgánu preukázať sa poverením na vykonanie kontroly a svojou príslušnosťou k úradu, ak je oprávnenou osobou štatutárny orgán, alebo osoba oprávnená konať v mene štatutárneho orgánu; to platí aj v prípade, ak sa na kontrole zúčastňuje aj prizvaná osoba,
  • oboznamovať sa s kontrolnými zisteniami a písomne sa k nim vyjadrovať, ak je oprávnenou osobou štatutárny orgán alebo osoba oprávnená konať v mene štatutárneho orgánu,
  • podávať písomné námietky po oboznámení sa s kontrolnými zisteniami, ak je oprávnenou osobou štatutárny orgán alebo osoba oprávnená konať v mene štatutárneho orgánu,
  • vyžadovať plnenie povinností kontrolného orgánu pri výkone kontroly podľa zákona o ochrane osobných údajov, ak je oprávnenou osobou štatutárny orgán alebo osoba oprávnená konať v mene štatutárneho orgánu.