Dokumentácia GDPR

Zástupca prevádzkovateľa a subdodávateľ

Zástupca prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt mimo územia členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru je povinný pred začatím spracúvania osobných údajov na území Slovenskej republiky vymenovať svojho zástupcu so sídlom, miestom podnikania alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.Ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa sa v rovnakom rozsahu vzťahujú aj na zástupcu prevádzkovateľa.


Subdodávateľ

Subdodávateľ vykonáva spracovateľské operácie s osobnými údajmi na základe zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, v ktorej prevádzkovateľ vyjadrí svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom prostredníctvom inej osoby – subdodávateľa.Subdodávateľ spracúva osobné údaje a zabezpečuje ich ochranu na zodpovednosť sprostredkovateľa; sprostredkovateľ zodpovedá za výber subdodávateľa.Ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na sprostredkovateľa sa vzťahujú aj na subdodávateľa. Na subdodávateľa sa nahliada ako na sprostredkovateľa.