Dokumentácia GDPR

Zodpovedná osoba

Na základe novely prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb,môže výkonom dohľadu poveriť jednu , alebo viac tzv. "zodpovedných osôb", ktoré dozerajú na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov.Okolnosti jej poverenie sa nemenia, a teda pokiaľ sa prevádzkovateľ rozhodne zodpovednú osobu poveriť, táto aj naďalej musí absolvovať skúšku zabezpečovanú Úradom na ochranu osobných údajov SR.

Ak však prevádzkovateľ zodpovednú osobu nepoverí, sám má povinnosť oznámiť úradu informačné systémy, na ktoré sa oznamovacia povinnosť v zmysle zákona vzťahuje. Prevádzkovateľ zodpovedá aj za ďalšie povinnosti zmysle zákona a to ( napr. poučenie oprávnených osôb, posudzovanie a kontrola technických, personálnych a organizačných opatrení....)

Podľa novej právnej úpravy za zodpovednú osobou už môže byť vymenovaný aj štatutárny orgán prevádzkovateľa alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene tohto štatutárneho orgánu.

Zodpovedná osoba je povinná zabezpečovať:

  • potrebnú súčinnosť s úradom pri plnení úloh patriacich do jeho pôsobnosti; na požiadanie je zodpovedná osoba povinná úradu kedykoľvek predložiť svoje písomné poverenie a písomné
  • oznámenia podľa odseku 1,
  • povinnosti podľa odseku 1,
  • dohľad nad plnením základných povinností prevádzkovateľa podľa § 6,
  • poučenie oprávnených osôb podľa § 21,
  • vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa § 28 až 30,
  • prijatie bezpečnostných opatrení podľa § 19 ods. 1 až 3, dohliadať na ich aplikáciu v praxi a zabezpečovať ich aktualizáciu podľa § 19 ods. 4,
  • dohľad nad výberom sprostredkovateľa, prípravu písomnej zmluvy so sprostredkovateľom a počas trvania zmluvného vzťahu preverovať dodržiavanie dohodnutých podmienok podľa § 8,
  • dohľad nad cezhraničným prenosom osobných údajov podľa § 31 a 32,
  • prihlásenie informačných systémov na osobitnú registráciu, ich odhlásenie alebo nahlasovanie zmien alebo zabezpečovať vedenie evidencie informačných systémov podľa § 34 až 44.

Využite služby našej externej "zodpovednej osoby" a celá agenda prechádza na nás.