Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba

Kto je zodpovedná osoba?

Zodpovednou osobou je oprávnená osoba, ktorá zabezpečuje dohľad na ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Dohľad nad ochranou osobných údajov predstavuje viacero úloh a činností, ktoré je zodpovedná osoba povinná plniť podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Je poverenie zodpovednej osoby povinnosťou alebo oprávnením?

Zodpovednú osobu si môže poveriť každý prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb, a to bez ohľadu na ich počet. Poverenie zodpovednej osoby je právom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, na základe jeho rozhodnutia.

Ak sa prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ rozhodnú, že poveria zodpovednú osobu, sú povinní splniť zákonom o ochrane osobných údajov stanovené podmienky na jej poverenie (§ 23 až 27).

Kto môže byť zodpovednou osobou?

Zodpovednou osobou môže byť len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a má platné potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky. Zodpovednou osobou môže byť aj štatutár prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, alebo osoba, ktorá koná v mene štatutárneho orgánu. Zodpovednou osobou môže byť jedna alebo viacero fyzických osôb; zodpovednou osobou môže byť aj externá fyzická osoba.