Dokumentácia GDPR

Bezpečnostný projekt

Pri nami vypracovanom bezpečnostnom projekte, bude ochrana osobných údajov vo Vašej spoločnosti v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Dodržiavaním vypracovaných opatrení sa zvýši bezpečnostná úroveň Vašej spoločnosti, čím stúpne kvalita Vašej práce a kredit Vašej spoločnosti v očiach Vašich obchodných partnerov.

Zodpovedná osoba

Na základe novely prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb,môže výkonom dohľadu poveriť jednu , alebo viac tzv. "zodpovedných osôb", ktoré dozerajú na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov.Okolnosti jej poverenie sa nemenia, a teda pokiaľ sa prevádzkovateľ rozhodne zodpovednú osobu poveriť, táto aj naďalej musí absolvovať skúšku zabezpečovanú Úradom na ochranu osobných údajov SR.

GDPR

Dňa 4. mája 2016 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Všetky organizácie sú povinné sa zosúladiť s požiadavkami tohto nariadenia do 25. mája 2018, odkedy začne byť nariadenie účinné.

Cenník

Cenu za spracovanie bezpečnostného projektu určuje jeho rozsah, pričom ten je daný počtom informačných systémov a náročnosťou informačných systémov ako aj súčasným stavom informačnej bezpečnosti vo Vašej spoločnosti.

Napíšte nám