Dokumentácia GDPR

Služby

Zodpovedná osoba

Na základe novely prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb,môže výkonom dohľadu poveriť jednu , alebo viac tzv. "zodpovedných osôb", ktoré dozerajú na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov.Okolnosti jej poverenie sa nemenia, a teda pokiaľ sa prevádzkovateľ rozhodne zodpovednú osobu poveriť, táto aj naďalej musí absolvovať skúšku zabezpečovanú Úradom na ochranu osobných údajov SR.

Vedieť viac

GDPR

Dňa 4. mája 2016 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Všetky organizácie sú povinné sa zosúladiť s požiadavkami tohto nariadenia do 25. mája 2018, odkedy začne byť nariadenie účinné.

Vedieť viac


Bezpečnostný projekt

Naša spoločnosť vám ponúka profesionálne riešenie pre zabezpečenie ochrany osobných údajov.Pri nami vypracovanom bezpečnostnom projekte, bude ochrana osobných údajov vo Vašej spoločnosti v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Dodržiavaním vypracovaných opatrení sa zvýši bezpečnostná úroveň Vašej spoločnosti, čím stúpne kvalita Vašej práce a kredit Vašej spoločnosti v očiach Vašich obchodných partnerov

Vedieť viac