Dokumentácia GDPR

Oprávnená osoba

Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba je povinná najmä

 • rešpektovať povinnosti vymedzené prevádzkovateľom, najmä v rámci interných riadiacich aktov, dodržiavania pravidiel etiky a pod.
 • získavať na základe svojho pracovného zaradenia pre prevádzkovateľa len nevyhnutné osobné údaje výlučne na zákonom ustanovený alebo vymedzený účel
 • vykonávať povolené spracovateľské operácie len so správnymi, úplnými a podľa potreby aktualizovanými osobnými údajmi vo vzťahu k účelu spracúvania
 • pred získavaním osobných údajov od dotknutej osoby ju oboznámiť s názvom a sídlom prevádzkovateľa, účelom spracúvania osobných údajov, rozsahom spracúvania osobných údajov, predpokladanom okruhu tretích strán pri poskytovaní osobných údajov alebo príjemcov pri sprístupňovaní osobných údajov, forme zverejnenia, ak sa osobné údaje zverejňujú a tretie krajiny, ak sa predpokladá, alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční cezhraničný prenos osobných údajov
 • poučiť dotknutú osobu o dobrovoľnosti, alebo povinnosti poskytnutia osobných údajov a o existencii jej práv podľa zákona o ochrane osobných údajov
 • zabezpečiť preukázateľný súhlas na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, alebo ak to vyžaduje zákon o ochrane osobných údajov alebo osobitný zákon
 • v prípade potreby preukázať príslušnosť oprávnenej osoby k prevádzkovateľovi hodnoverným dokladom (napr. služobným preukazom)
 • postupovať výlučne v súlade s technickými, organizačnými a personálnymi opatreniami prijatými prevádzkovateľom
 • chrániť prijaté dokumenty a súbory pred stratou a poškodením a zneužitím, odcudzením, neoprávneným sprístupnením, poskytnutím alebo inými neprípustnými formami spracúvania
 • vykonať likvidáciu osobných údajov, ktoré sú súčasťou už nepotrebných pracovných dokumentov (napr. rôzne pracovné súbory, pracovné verzie dokumentov v listinnej podobe) rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať
 • dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými v rámci svojho pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu prichádza do styku, a to aj po zániku jej statusu
 • v prípade nejasností pri spracúvaní osobných údajov sa obrátiť na prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu
 • dodržiavať všetky povinnosti, o ktorých bola oprávnená osoba poučená

Vo vzťahu ku kontrole spracúvania osobných údajov oprávnená osoba kontrolovanej osoby je povinná najmä

 • poskytnúť úradu potrebnú súčinnosť pri výkone jeho dozoru
 • strpieť overenie totožnosti a preukázanie príslušnosti ku kontrolovanej osobe kontrolným orgánom pri výkone kontroly
 • zdržať sa konania, ktoré by mohlo zmariť výkon kontroly
 • dostaviť sa na predvolanie úradu s cieľom podať vysvetlenia v určenom čase na určené miesto, ak je oprávnenou osobou štatutárny orgán, alebo osoba oprávnená konať v mene štatutárneho orgánu
 • umožniť kontrolnému orgánu výkon iných oprávnení kontrolného orgánu, ak je oprávnenou osobou štatutárny orgán, alebo osoba oprávnená konať v mene štatutárneho orgánu
 • oboznámiť sa s obsahom protokolu a na požiadanie kontrolného orgánu dostaviť sa na jeho prerokovanie, ak je oprávnenou osobou štatutárny orgán, alebo osoba oprávnená konať v mene štatutárneho orgánu
 • Oprávnená osoba nesmie osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom využiť pre osobnú potrebu, či potrebu inej osoby alebo na iné, než pracovné účely podľa záznamu o jej poučení.