Dokumentácia GDPR

Oprávnená osoba

Práva oprávnenej osoby

Oprávnená osoba má právo najmä na

  • vykonávanie spracovateľských operácií s osobnými údajmi v súlade s právnym základom, od ktorého prevádzkovateľ odvodzuje oprávnenie spracúvať osobné údaje, a to v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného alebo vymedzeného účelu spracúvania a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a inými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými riadiacimi aktmi prevádzkovateľa,
  • pridelenie prístupových práv do určených informačných systémov osobných údajov prevádzkovateľa v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jej úloh,
  • opätovné poučenie, ak došlo k podstatnej zmene jej pracovného alebo funkčného zaradenia, a tým sa významne zmenil obsah náplne jej pracovných činností, alebo sa podstatne zmenili podmienky spracúvania osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov v rámci jej pracovného alebo funkčného zaradenia,
  • porušenie povinnosti mlčanlivosti, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdov a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona alebo vo vzťahu k úradu pri plnení jeho úloh; ustanovenia o povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov tým nie sú dotknuté,
  • odmietnutie vykonať pokyn k spracúvaniu osobných údajov, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi.

Vo vzťahu ku kontrole spracúvania osobných údajov oprávnená osoba kontrolovanej osoby má právo najmä:

  • na profesionálny prístup kontrolného orgánu pri výkone kontroly,
  • vyžadovať od kontrolného orgánu preukázať sa poverením na vykonanie kontroly a svojou príslušnosťou k úradu, ak je oprávnenou osobou štatutárny orgán, alebo osoba oprávnená konať v mene štatutárneho orgánu; to platí aj v prípade, ak sa na kontrole zúčastňuje aj prizvaná osoba,
  • oboznamovať sa s kontrolnými zisteniami a písomne sa k nim vyjadrovať, ak je oprávnenou osobou štatutárny orgán alebo osoba oprávnená konať v mene štatutárneho orgánu,
  • podávať písomné námietky po oboznámení sa s kontrolnými zisteniami, ak je oprávnenou osobou štatutárny orgán alebo osoba oprávnená konať v mene štatutárneho orgánu,
  • vyžadovať plnenie povinností kontrolného orgánu pri výkone kontroly podľa zákona o ochrane osobných údajov, ak je oprávnenou osobou štatutárny orgán alebo osoba oprávnená konať v mene štatutárneho orgánu.