Zodpovedná osoba

Skúška zodpovednej osoby

Kde a kedy môžem vykonať skúšku?

Skúška sa vykonáva v Bratislave v sídle úradu, je bezplatná a termín a čas sa zverejňujú priebežne na webovom sídle úradu. Skúšku je možné vykonať aj mimo sídla úradu. K termínom a prihlasovaniu sa na skúšku pozri bližšie časť „prihlasovanie na skúšku zodpovednej osoby“.

Čo je obsahom skúšky?

Účelom skúšky je zistiť, či fyzická osoba má potrebné odborné vedomosti na vykonávanie dohľadu nad ochranou osobných údajov. Skúška sa vykonáva zo znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť ochrany osobných údajov. Konkrétny okruh otázok je uvedený v prílohe vyhlášky úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby.

Okruhmi sú:

  • základné ľudské práva a slobody
  • ochrana osobných údajov podľa zákona
  • ochrana osobnosti v občianskom práve
  • spracúvanie osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch a súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa
  • trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajm

Ako prebieha skúška?

Skúška prebieha formou písomného testu, ktorý obsahuje 20 otázok. Za každú správne zodpovedanú otázku je možné získať jeden bod. Na vyznačenie odpovedí je stanovený limit 30 minút. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné získať najmenej 15 bodov (tolerancia 5 nesprávnych odpovedí). Ak žiadateľ neuspeje, skúšku je možné absolvovať opakovane, najskôr po uplynutí 60 dní odo dňa konania predchádzajúcej neúspešnej skúšky. Na opakovaný termín je potrebné sa znova prihlásiť.

Fyzická osoba, ktorá úspešne absolvovala skúšku nemá povinnosť ju absolvovať znova. Pokiaľ však túto funkciu nevykonáva dlhšie ako dva roky, je potrebné absolvovať skúšku opätovne.

Potvrdenie o úspešnom absolvovaní skúšky

Žiadateľ, ktorý úspešne absolvuje skúšku, dostane potvrdenie o absolvovaní skúšky, na základe ktorého bude môcť byť poverený za zodpovednú osobu.