Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba a oznamovacia povinnosť informačných systémov

Ak prevádzkovateľ poveril zodpovednú osobu, nie je potrebné, aby plnil oznamovaciu povinnosť voči úradu podľa § 34 zákona o ochrane osobných údajov. Poverenie zodpovednej osoby predstavuje pre prevádzkovateľa výnimku z oznamovacej povinnosti.

Táto výnimka však neplatí, ak ide o spracúvanie osobných údajov podľa § 10 ods. 3 písm. g) zákona o ochrane osobných údajov.